Тригуб Галина Василівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Tryhub.jpg

ORCID ID:

http://orcid.org/000-0002-4455-5978

Науковий ступінь:

кандидат психологічних наук

Вчене звання, посада:

доцент, доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей

Email:

galya.trigub@gmail.com

Наукові інтереси:

іншомовне мовлення, мовленнєво-мисленнєва діяльність, чуття мови, міжпівкульова мануальна асиметрія.

Курси:

іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, наукова комунікація іноземною мовою.

Публікації:

понад 27 Вибрані праці:

РОЗДІЛ В КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ:

1. Тригуб Г.В. Психологические основы овладения иностранным языком младшими школьниками с ведущей левой рукой / Г.В. Тригуб // Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики. [Колл. монография]. Под ред. Л. В. Засекиной, С. В. Засекина и др. – Луцк: Вэжа-Друк, 2014.

Розділи в посібниках:

 • 7. English for Geography Students – Англійська мова для студентів-географів : навч.-метод. посіб. / під ред. А.М. Троцюк. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2012. – 145 с. (у співавторстві)
 • 8. English for Tourism and Hospitality: Англійська мова для сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу / під ред. А.М. Троцюк. Луцьк : – Видавець і виготовлювач – Вежа-друк, 2013. – 167с. (у співавторстві)
 • 9. English for students of the Institute of Physical Culture and Health –Англійська мова для студентів інституту фізичної культури і здоров’я: навч.-метод. розроб. – Луцьк : Вежа – Друк, 2015. – 112 с. (у співавторстві).
 • 10. English for Biologists – Англійська для студентів біологічного факультету: навч.-метод. розроб. – Луцьк : Вежа – Друк, 2015. – 124 с. (у співавторстві).
 • 11. English for Psychology Students (Part I) – Англійська мова для студентів факультету психології (Частина І): метод. рекоменд. – Луцьк : Вежа – Друк, 2015. – 112 с. (у співавторстві).
 • 12. English for Psychology Students (Part 2) – Англійська мова для студентів факультету психології (2 част.) / Г. В. Тригуб, Хникіна О.О. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 112 с.

Статті та тези доповідей у вітчизняних виданнях:

 • 1. Тригуб Г. В. Сучасна нейролінгвістика у вивченні проблеми критичного віку під час оволодіння іноземної мови / Г. В. Тригуб // Теоретичні і прикладні проблеми психології – Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. – 2015, №1 (36). – С.407- 413.
 • 2. Тригуб Г. В. Нейролінгвістичні особливості мовленнєвих афазій / Г. В. Тригуб // Вісник Одеського національного університету (Серія: «Психологія»). – Одеса: «Астропринт». – 2015, Випуск 1 (35). – Том 20. – С. 81- 88.
 • 3. Тригуб Г.В. Психолінгвістичні особливості афективно-мотиваційних стратегій оволодіння іноземною мовою. / Г.В. Тригуб // Наук. вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (Серія: Філологічні науки). – Луцьк, 2015. – № 4 (305). – С. 232 – 237.
 • 4. Тригуб Г. В. Вплив міжпівкульової мануальної асиметрії на психолінгвістичні прояви чуття мови студентів / Г. В. Тригуб // Психологічні перспективи. – Луцьк: Східноєвропейський нац. університет ім. Лесі Українки, 2015. – Випуск 26. – С. 273-285.

Участь у конференціях:

 • 1. ІХ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства». –Луцьк - Світязь, 2015
 • 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психолінгвістики та психології мовлення особистості». – Луцьк - Світязь, 2015

Різне:

Стажування:

Курси:

 • 1. «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» (12 – 14 червня 2015 р.)
 • 2. « Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle» (грудень 2015 р.)

Участь у семінарах:

 • 1. «Testing and Assesment. Creative and Effective Language Learning» зі С. Лівером, методистом видавництва Express Publishing (25 березня 16 р.)
 • 2. «Тренінг ораторського мистецтва та публічного виступу» для науково-педагогічних працівників навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації (15-19 травня 2015 р.).
 • 3. «Сучасна освіта: розвиток умінь комунікативної взаємодії для виживання в глобальному суспільстві». (15 – 19 травня 2014 р.)


Переклади:

 • 1. Додатки до диплому про вищу освіту для спеціальностей «Психологія», «Практична психологія».
 • 2. Теми випускних і дипломних робіт спеціальностей «Психологія», «Практична психологія».