Теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Бєлікова Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Відмінник освіти України

Про кафедру

Кафедра є випусковою для фахівців освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» спеціальності 014.11 «Середня освіта: фізична культура»

Кафедра відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта»

за спеціальністю 014 «Середня освіта» та 017 «Фізична культура і спорт»

Склад кафедри:

 1. Бєлікова Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Відмінник освіти України
 2. Цьось Анатолій Васильович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Відмінник освіти України
 3. Козіброцький Сергій Петрович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 4. Гнітецька Тетяна Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 5. Калитка Світлана Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, майстер спорту міжнародного класу
 6. Яловик Володимир Трохимович – кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти та заслужений тренер України
 7. Деделюк Ніна Автономівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 8. Цюпак Юрій Юрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 9. Швай Олександр Дмитрович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 10. Гнітецький Леонід Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 11. Смолюк Вадим Іванович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 12. Томащук Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 13. Рода Ольга Борисівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
 14. Індика Світлана Ярославівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту
 15. Ковальчук Надія Миколаївна – доцент
 16. Ніколаєв Сергій Юрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 17. Ніколаєв Юрій Михайлович – доцент, майстер спорту зі спортивної гімнастики
 18. Кренделєва Венера Ульфатівна – старший викладач
 19. Санюк Володимир Іванович – старший викладач
 20. Ващук Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
 21. Мордик Оксана Андріївна – старший лаборант
 22. Подубінська Світлана Віталіївна – старший лаборант
 23. Рудюк Тетяна Петрівна – акомпаніатор
 24. Глушко Петро Валерійович - асистент

На кафедрі працюють групи підвищення спортивної майстерності з таких видів спорту:

 1. Фітнес і аеробіка (тренер-викладач Кренделєва В.У.).
 2. Атлетична гімнастика (тренер-викладач Ніколаєв С.Ю.).
 3. Настільний теніс (тренер-викладач Томащук О.Г.).
 4. Волейбол (тренер-викладач Швай О. Д.).
 5. Драганбот (тренер-викладач Смолюк В. І.).
 6. Гандбол (тренер-викладач Гнітецький Л.В.).
 7. Гімнастика (тренер-викладач Санюк В.І.).
 8. Спортивна ходьба (жінки, Калитка С.В.).
 9. Спортивна ходьба (чоловіки, тренер Яловик В.Т.)
 10. Баскетбол (тренер Глушко П.В.).

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

«Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення» (номер держреєстрації 0115U002344); «Науково-педагогічне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності різних соціальних груп населення». Науковий доробок кафедри. Розробка алгоритму складання оздоровчих програм для підтримання і зміцнення здоров’я різних статево-вікових груп населення; теоретико-методологічне обґрунтування здоров’збережувальних програм для різних соціальних груп населення, спрямованих на формування культури здоров’я, профілактику хвороб, збільшення загальної тривалості життя та активне довголіття; запровадження системи дієвої просвіти населення щодо активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя посередництвом розробки електронного науково-педагогічного супроводу здоров’язбережувальної діяльності. Кафедра теорії фізичного виховання фітнесу та рекреації є відповідальною за випуск збірника наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві», який є фаховим виданням України, у ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямами «Педагогічні науки»(додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 р. № 528) та «Фізичне виховання і спорт» (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13. 07. 2015 р. № 747). Видання відображається в наукометричних базах: Index Copernicus International (Impact Factor ICV 2014 – 46,23), eLIBRARY (РІНЦ) (ліцензійний договір №128-03/2015, від 12.03.2015 р.); репозитаріях та пошуковихси стемах: Polska Bibliografia Naukowa,Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, «Україніканаукова», CiteFactor, Universal Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, International Committee of Medical Journal Editors, Research Bible, International Scientific Indexing, Information Matrix for the Analysis of Journals. Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Львівським державним інститутом фізичної культури, факультетами фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Тернопільського національного педагогічного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Вінницького педагогічного університету, Переяслав–Хмельницького педагогічного університету та іншими навчальними і науковими закладами.

Міжнародна співпраця:

здійснюється в рамках двохсторонніх угод з Університетом Яна Кохановського в Кєльцах, філії в Пйотркові Трибунальському (Польща); Академією імені Яна Длугоша в місті Ченстохова (Польща). Зокрема укладено договір про співпрацю в освітній та наукових галузях із інститутом фізичного виховання, туризму та фізіотерапії Академії імені Яна Длугоша. Активно ведеться робота із провідними фахівцями та науковцями Республіки Польща в галузі фізичного виховання та спорту. Так з обміну досвідом, на факультет був запрошений z-ca dyrektora instytutu wychowania fizycznego, turystyki i fizjoterapii ds. nauki, dr hab. prof. AJD Jacek Wąsik, головний редактор журналу «Physical Activity Review». Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання та орієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління про­цесом навчання студентів. Вона включає постійне оновлення методичного забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами. Мета методичної роботи – зростання рівня педагогічної майстерності викладачів кафедри, встановлення єдності поглядів на навчання та виховання, а також на використання навчально-матеріальної бази, вироблення і застосування нових прийомів навчання. Викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle» та широко використовують ІКТ у викладацькій діяльності. Щорічно ведеться підготовка студентів до участі у наукових олімпіадах з теорії і методики фізичного виховання та фітнесу. Кафедра постійно застосовує різнобічні форми виховної роботи зі студентами: виступи з лекціями, проведення вечорів відпочинку, організація показових художньо-спортивних виступів, проведення змагань, пропаганда здорового способу життя тощо.

Основні науково-методичні праці викладачів:

 • Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика : [монографія] / Бєлікова Наталія Олександрівна. – К. : ТОВ «Козарі», 2012. – 584 с.
 • Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : кол. моногр. / [Н. О. Бєлікова, Г. О. Гац, С. П. Козіброцький та ін.]; наук. ред. й упорядник проф. А. В. Цьось. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 240 с.
 • Термінологія напряму підготовки «Здоров’я людини» : [навчальний посібник] / Н. О. Бєлікова, Л. П. Сущенко. – К. : ТОВ «Козарі», 2009. – 182 с.
 • Исследование динамики уровня депрессии и качества жизни больных после инфаркта миокарда под влиянием программы физической реабилитации / Н.А. Беликова, С.Я. Индыка // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – Москва, 2016. – №3. Том 93. – С. 18–22. (Scopus)
 • Tsos A. Influence of working out at home on the expansion of cardiovascular disease risk factors / A. Tsos, L. Sushchenko, N.Bielikova, S. Indyka // Journal of Physical Education and Sport. – 2016, Vol. 16(3), Art 159 pp. 1008–1011. Doi:10.7752/jpes.2016.03159. (Scopus)
 • Byelikova N. Organization of Volunteer Health-saving Activity of Future Specialists in Physical Education and Sport/ N. Byelikova, S. Indyka // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – №1 (33). – С. 29–33. (Index Copernicus, РІНЦ)
 • Bergier B. Factors determining physical activity of Ukrainian students / B. Bergier, A. Tsos, J. Bergier // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. – 2014. – Vol. 21, № 3. – S. 613–616.
 • Гімнастика : Навч.-метод. посіб. / [Ніколаєв Ю. М., Ковальчук Н. М., Бичук О. І., Санюк В. І., НіколаєвС. Ю.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 264 с. (Власний внесок: 3,07 ум. друк. арк.).
 • Гнітецька Т. В. Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури у загальноосвітньому навчальному закладі та оформлення документації педагогічної практики : навч.-метод. посіб. / Т. В. Гнітецька. – Луцьк : КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2013. – 103 с.
 • Гнітецька Т. В. Самостійна робота студентів із теорії та методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання : навч. посіб. для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту / Т. В. Гнітецька. – Луцьк : Волин. нац. у-т ім. Лесі Українки, 2010. – 184 с.
 • Гнітецька Т. В. Журнал роботи студента-практиканта інституту фізичної культури та здоров’я : метод. розробки / розроб.: Т. В. Гнітецька, Н. М. Ковальчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 70 с.
 • Деделюк Н. А. Аналіз детермінант фізичної підготовленості та рухової активності студенток / Н. А. Деделюк, О. Г. Томащук, В. В. Пантік // Здоровье для всех: материалы VI международной научно-практической конференции / М-во образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 2015. – С. 63–68.
 • Dedelyuk N. Comparative analysis of females students physical fitness state and physical activity / N. Dedelyuk, S. Nikolaev, V. Zakhozhij // Człowiek i Zdrowie. – 2013. – T. 7, № 2. – C. 3–7.
 • Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. Д. Дубогай, А. В. Цьось. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 276 с.
 • Індика С. Я. Фізична реабілітація після інфаркту міокарда в домашніх умовах : навч. посіб.] / С. Я. Індика, А. М. Сітовський. – Луцьк : РВВ ун-ту «Україна», 2014. – 150 с.
 • Kalytka S, Borovska N, Roda O, Karabuza M. Analysis of the heart rate variability for women, specializing in race walking, throughout the menstrual cycle. Health Problems of Civilization 2015:9(4) :5–10.
 • Козіброцький С. Програмне забезпечення фізичного виховання студентської молоді в період незалежності України / С. Козіброцький, В. Смолюк, О. Швай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 2 (10). – С. 10–13. – Бібліогр.: 5 назв.
 • Кренделєва В. У. Фітнес : метод. рек. / В. У. Кренделєва. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. – 80 с.
 • Письмовий твір “Авторська програма фізичної реабілітації для осіб другого зрілого віку після інфаркту міокарду у післялікарняному періоді в домашніх умовах” / С.Я. Індика, Н.О. Бєлікова. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62941 від 14.12.2015, видане Державною службою інтелектуальної власності України.
 • Ващук Л. The use of individual fitness programs according to the body types of high school girls as means of increasing physical activity / Л. Ващук, Н. Деделюк, О. Томащук, Ж. Мудрик, О. Рода Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − № 2 (38). − С. 36-41.
 • Рода О. Б. Анализ вариабельности сердечного ритма у женщин, специализирующихся в беге на средние дистанции / О. Б. Рода, С. В. Калитка // Здоровье для всех. – 2014. – № 1. – С. 22–29.
 • Рода О. Б. Побудова базових мезоциклів кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції : метод. рек. / О. Б. Рода. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 75 с.
 • Roda O. The dynamics of speciale fficiency of sportsmen, who specialize in middle distance running / O. Roda // Health Problems of Civilization. – 2014. – Vol. 8, № 1. – P. 18–23.
 • Смолюк В. І. Футбол. Основи техніки і методика навчання : метод. розроб. / В. І. Смолюк. – Луцьк : Вежа, 2013. – 31 с.
 • Томащук О. Г. Современное состояние формирования информационной культуры бакалавров с туризма в процессе профессиональной подготовки / О. Г. Томащук, Т. В. Зубехина, А. Е. Вильчковская // Инновации в технологиях и образовании : сборник статей участников VІІІ Международной научно-практической конференции “Инновации в технологиях и образовании”, 5-6 марта2015 г. : в 5 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово, 2015. – Ч. 4. – С. 117–121.
 • Tsos A. Influence of working out at home on the expansion of cardiovascular disease risk factors / A. Tsos, L. Sushchenko, N. Bielikova, S. Indyka // Journal of Physical Education and Sport. – 2016, Vol. 16(3), Art 159. pp. 1008–1011. DOI: 10.7752/jpes.2016.03159.
 • Цюпак Ю. Ю. Гандбол : навч.-метод. посіб. / Ю. Цюпак ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 106 с.
 • Цьось А. В. Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку XІX ст. : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / А. В. Цьось, Н. А. Деделюк. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 456 с.
 • Швай О. Д. Самооцінення стану тривожності у студентів третього курсу заочної форми навчання в умовах навчальної діяльності / О. Д. Швай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / Східноєвроп нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4 (55). – С. 19–23.
 • Швай О. Д. Тренувальний процес у волейболі (фізична підготовка волейболістів) : метод. рек. для студентів фізкультурних вузів і фахівців з фіз. культури / О. Д. Швай. – Луцьк : Вежа, 2013. – 45 с.
 • Яловик В. Т. Проблеми підвищення якості знань з теоретичних дисциплін у студентів інститутів (факультетів) фізичної культури та здоров’я / В. Т. Яловик, Т. В. Гнітецька, Н. М. Ковальчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2015. – № 2. – С. 412–417.
 • Яловик В. Т. Теорія і методика вивчення видів легкої атлетики в школі. Біг, стрибки, метання : навч. посіб. / В. Т. Яловик ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 242 с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
 • Елемент маркованого списку
 • Елемент маркованого списку

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • «Адаптивне фізичне виховання» (викладач – Індика С.Я.).
 • «Долікарська медична допомога у невідкладних станах та БЖД» (викладач – Бєлікова Н.О., Індика С.Я.).
 • «Методика навчання основ здоров’я» (викладач – Бєлікова Н.О., Індика С.Я.).
 • «Гімнастика та методика її викладання» (викладачі – Ніколаєв Ю.М., Ніколаєв С.Ю., Ковальчук Н.М., Санюк В.І.).
 • «Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності)» (викладач – Ковальчук Н.М.).
 • «Методологія та організація наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті» (викладач – Козіброцький С.П.).
 • «Новітні технології у фізичному вихованні і спорті» (викладач – Калитка С.В.).
 • «Основи науково-дослідної роботи» (викладач – Калитка С.В.).
 • «Нетрадиційні системи фізичного виховання» (викладач – Цьось А.В., Калитка С.В.).
 • «Професійна майстерність викладача фізичного виховання» (викладач – Томащук О.Г.).
 • «Психологія, психологія спорту та здорового способу життя» (викладач – Деделюк Н.А., Томащук О.Г.).
 • «Спортивні ігри з методикою викладання» (викладачі – Швай О.Д., Цюпак Ю.Ю., Смолюк В.І., Гнітецький Л.В.).
 • «Методика навчання рухам неповносправних осіб» (викладач – Томащук О.Г.).
 • «Основи здорового способу життя» (викладач – Томащук О.Г.).
 • «Теорія і методика відновлення працездатності» (викладачі – Яловик В.Т., Рода О.Б.).
 • «Теорія і методика викладання у вищих навчальних закладах» (викладачі – Цьось А.В., Деделюк Н.А.).
 • «Фізична рекреація» (викладач – Бєлікова Н.О.).
 • «Теорія і методика фізичного виховання» (викладачі – Гнітецька Т.В., Рода О.Б., Козіброцький С.П., Томащук О.Г.).
 • «Фітнес» (викладачі – Кренделєва В.У., Ващук Л.М., Калитка С.В.).
 • «Фітнес для неповносправних» (викладач – Томащук О.Г.)
 • «Функціональне відновлення» (викладач – Рода О.Б., Яловик В.Т.)
 • «Організація анімаційної діяльності у фізичному вихованні» (викладач – Рода О.Б.).

Контакти:

 • 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30/118, (корпус В)
 • KTFVFR@gmail.com