Станіслав Ольга Вадимівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Stanislav.jpg

Науковий ступінь:

к.ф.н. (2006) – спеціальність: романські мови

Вчене звання, посада:

доцент кафедри романських мов та інтерлінгвістики

Email:

olga.stanislav@ukr.net

Наукові інтереси:

стилістика французької мови, синтаксис сучасної французької мови, французька література ХХ ст., історія культури Франції, лінгвістика тексту, лінгвокультурологія

Курси:

історія культури Франції, історія французької мови, стилістика французької мови, сучасна французька література, лінгвістика тексту

Публікації:

понад 85 наукових публікацій

Вибрані публікації:

Монографії:

 • 1. Функціональні характеристики нелітерних знаків французької орфографії. Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ “Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – 173 с.
 • 2. Особливості когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові: лінгво-культурологічний аспект [Текст] : монографія / Ольга Вадимівна Станіслав. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 332 с.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 • 1. Тенденції розвитку синтаксису сучасної французької мови (теоретичний аспект) // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2012. – №51. – С. 166-169.
 • 2. Явище сепаратизації у сучасному синтаксисі французької мови // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 26. – 2012. – С. 310-312.
 • 3. Особливості функціонування синтаксичних засобів когезії (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – № 24 (249). – С. 215-220.
 • 4. Сепаратизація як універсалія художньої картини світу французького модернізму початку ХХ століття // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 44. – 2014. – С. 290-292.
 • 5. Огляд теоретико-методологічних засад вивчення сучасного синтаксису: спектр проблематики, основні напрями досліджень, перспективи розвитку (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. –Серія: Філологія. – Одеса. – 2015. – Випуск 14 . – С. 205-208.
 • 6. Синтаксична когезія як відображення традицій розвитку французького мистецтва ХХ століття (культурологічний аспект дослідження) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса. – 2015. – Випуск 17. – том 2. – С. 79-81.
 • 7. Синтаксичні сепаратизація та когезія крізь призму філософських ідей часу (на матеріалі французької літератури ХХ століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи», м. Одеса, 27-28 листопада 2015 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 83-86.
 • 8. Періодизація французького синтаксису ХХ століття у площині лінгвокультурологічного аналізу (на прикладі когезії та сепаратизації) // Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 555-559.
 • 9. Наука та культура ХХ століття: спільність тенденцій розвитку // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С. 316-319.
 • 10. Синтаксична когезія як відображення культурної парадигми епохи (на матеріалі “потоку свідомості” М. Пруста) // Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 4. – С. 172-177.
 • 11. Ознаки сепаратизації як універсального синтаксичного явища сучасної французької мови // Матеріали V Міжнародної наукової інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: м. Переяслав-Хмельницький, 20 вересня 2016 року. – м. Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 150-155.

Статті у міжнародних виданнях:

 • 1. Художній синтез як відображення культурологічної картини світу французького суспільства кінця ХХ століття (на матеріалі синтаксису французької мови) // Australian Journal of Education and Science. “Sydney University Press”, 2015. – № 2 (16). – P. 441-447.
 • 2. Лінгвокультурологічний зв'язок синтаксичної когезії та сепаратизації з музичними традиціями часу (на матеріалі сучасної французької мови // Proceedings of the VIII International Academic Congress "Development of Countries in Asia, Africa and Europe: Past, Present and Future": Republic of Korea, Seoul, 3-5 November 2015. – “Seoul National University Press”, 2015. – P. 393-397.
 • 3. До питання синтаксичної сепаратизації у французькій художній літературі початку ХХ століття (лінгвокультурологічний аспект дослідження) // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest. – I (3). – 2013. – P. 155-159.
 • 4. Сепаратизація та когезія: когнітивна площина аналізу (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови). Separation and Cohesion: Cognitive Plane of Study (on the Material of French Syntax) // The Advanced Science Journal. – United States. – Volume 2014. Issue 12. – P. 130-133.
 • 5. Когнітивна площина дослідження сепаратизації та когезії (на матеріалі синтаксису французької мови) // Cambridge Journal of Education and Science, “Cambridge University Press”. – Volume VI. – № 2 (14), July – December. – P. 318-326.
 • 6. Имплицитные средства выражения синтаксической когезии (на материале французского языка) // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warsava, Polska, 2016. – Volume 2. – № 3 (7) . – P. 118-122.
 • 7. Особенности синтаксической когезии во французской сюрреалистической прозе начала ХХ века (на материале произведений А. Бретона) // Modern science – Moderní věda. – Praga. – Česká Republika. – 2016. – №2. – P. 149-157.

Навчально-методичні розробки:

 • 1. Фонетичний курс французької мови. Методичні рекомендації. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ “Вежа” ВДУ імені Лесі Українки, 2006. – 38 с.
 • 2. Методичні рекомендації з розмовної тематики для студентів спеціальності „Мова та література (французька)”. La peinture française. – Луцьк, 2012. – 60 с.
 • 3. Методичні рекомендації з розмовної тематики для студентів спеціальності „Мова та література (французька)”. La presse française. – Луцьк, 2013. – 62 с.

Посібники:

1. Stylistique française. Cours théorique et pratique. Навчальний посібник французькою мовою. – Луцьк: РВВ „Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2010. – 193 с.

Участь у конференціях:

 • 1. YІ Міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження та викладання” (29-30 березня 2012 р.). – м. Кіровоград.
 • 2. Y Міжнародна наукова конференція „Іноземна філологія у ХХІ столітті” (6-7 квітня 2012 р.). – м. Запоріжжя.
 • 3. YI міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (26-27 квітня 2012 р.). – м. Острог.
 • 4. Міжнародна наукова інтернет-конференція „Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і культурної комунікації (ELLIC 2013)” (13березня 2013 р.). – м. Івано-Франківськ.
 • 5. Международная научная конференция „Гуманитарные и общественно-экономические в эпоху глобализации и универсализации” (15-17 ноября 2013 р.). – г. Будапешт (дистанционный формат).
 • 6. ХІХ Международная научно-практическая конференция „Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии” (10 декабря 2013 р.). – г. Москва.
 • 7. VІII Международная научно-практическая конференция «Языки и мир: исследование и преподавание» (27-28 марта 2014 р.). – г. Кировоград.
 • 8. YIІІ Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (03-04 квітня 2014 р.). – м. Острог.
 • 9. Фестиваль науки СНУ ім. Лесі Українки. – (13-15 травня 2014 р.). – м. Луцьк.
 • 10. ХХІ Міжнародна наукова конференція „Мова і культура” імені Сергія Бураго (23-26 червня 2014 р.). – м. Київ.
 • 11. Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення» (24-25 квітня 2015 р.). – м. Одеса.
 • 12. Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури» (15-16 травня 2015 р.). – м. Львів.
 • 13. I Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти» (21-22 травня 2015 р.). – м. Тернопіль.
 • 14. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» (29-30 травня 2015 р.) – м. Одеса.
 • 15. ІХ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (12-14 червня 2015 р.). – м. Луцьк – о. Світязь.
 • 16. IV Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (25 червня 2015 р.). – м. Острог.
 • 17. Міжнародна науково-практична заочна конференція «The Top Actual Researches in Modern Science» (18-19 липня 2015 р.). – м. Ажман, ОАЕ.
 • 18. VIII Міжнародний науковий конгрес «Розвиток країн Азії, Африки та Європи: минуле, сучасне, майбутнє» (3-5 листопада 2015 року). – Південна Корея, м. Сеул.
 • 19. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХ столітті» » (25-26 березня 2016 року). – м. Одеса.
 • 20. Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури» (8-9 квітня 2016 року). – м. Львів.
 • 21. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у вимірах ХХІ століття» (19 квітня 2016 року). – м. Дніпропетровськ.
 • 22. V Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (20 вересня). – м. Переяслав-Хмельницький.
 • 23. Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній школі» (20-23 жовтня 2016 року). – м. Луцьк.