Міжнародних відносин і регіональних студій

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

Рік заснування кафедри: 1999 р.

  Кафедра міжнародних відносин і регіональних студій входить до складу факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Вона утворена 1997 року на базі кафедри економічної і соціальної географії, яка була створена на географічному факультеті в 1991 році. З 1997 року кафедра носила назву – країнознавства, економічної і соціальної географії, з 1999 року носила назву – країнознавства і міжнародних відносин, а з 2017 року носить назву - міжнародних відносин і регіональних студій. З 1991 до 2004 року кафедру очолював доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України Луцишин Петро Васильович. З 2004 до 2007 року, кафедру міжнародних відносин і регіональних студій очолював кандидат географічних наук, доцент, відмінник освіти України Лажнік Володимир Йосипович. З 2007 р. по теперішній час кафедру очолює доктор географічних наук, професор Коцан Наталія Несторівна. Яка у 2006 році закінчила докторантуру, і здобула науковий ступінь доктора географічних наук.
  Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. За час існування аспірантури проф. Лучишиним П. В. підготовлено 7 кандидатів наук, доц. Лажніком В. Й. – 3 кандидата наук, проф. Коцан Н.Н. – 6 кандидатів наук.

Свій науково-методичний рівень викладачі кафедри підвищують, беручи участь у роботі наукових і методичних семінарів, науково-практичних конференцій, шляхом стажування в інших вищих навчальних закладах України.

  Упродовж існування кафедри викладачами виконано ряд науково-дослідних колективних тем, зокрема «Модель розвитку транскордонного співробітництва соціально-територіальних систем (на українсько-польському прикладі), «Удосконалення територіальної організації господарського комплексу регіону в ринкових умовах господарювання», «Проблеми і перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні». З 2001 року члени кафедри працюють над колективною науковою темою «Україна в системі європейських інтеграційних процесів і транскордонного співробітництва». З 2013 року члени кафедри працюють над комерціалізацією наукових розробок шляхом виконання госпдоговірних тем таких напрямів: розробка бізнес-ідей туристичних маршрутів паломницького, освітнього, екстремального напрямів і вихід з продуктом на ринок туристичних послуг; розробка інноваційних методів проведення роботи представників громадських приймалень політичних партій і рухів м. Луцька з фізичними і юридичними особами.
  2001 року кафедра міжнародних відносин і регіональних студій виборола грант Міжнародного фонду «Відродження» і брала участь як кафедра-партнер Центру «Європейські студії» у виконанні робіт, що фінансувалися фондом «Відродження» протягом 2001 року із реалізації мега-проекту № 21015Н «Вища освіта: лідерство для прогресу».
  При кафедрі функціонує на громадських засадах науково-дослідна лабораторія «Проблеми розвитку європейських інтеграційних процесів і транскордонного співробітництва», в якій викладачі і аспіранти кафедри працюють над проблемами європейських інтеграційних процесів і транскордонної співпраці між прикордонними територіями країн Центрально-Східної Європи та Інститут Польщі. Інститут Польщі – це інформаційно-дослідний інститут, покликаний сприяти українсько-польському співробітництву на міжвузівському, міжрегіональному, міжнаціональному і міждержавному рівнях у всіх сферах суспільного життя. Заснований 2008 року на факультеті міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з ініціативи Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща О. Моцика, Голови Інституту Центрально-Східної Європи в Любліні (РП) професора Є. Клочовського і ректорату Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в Луцьку.
  За безпосередньої участі кафедри проводяться міжнародні науково-практичні конференції: «Розвиток транскордонного співробітництва України в аспекті процесів європейської інтеграції», «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, історія, право», «Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва», «Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу», Інтернет-конференція «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України».
  Кафедра підтримує тісні зв’язки з науковими і навчальними установами України, зокрема з факультетом міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом міжнародних відносин і географічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрами міжнародних відносин та економічної і соціальної географії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кафедрою географії і картографії України та кафедрою міжнародних відносин Чернівецького національного університету імен Юрія Федьковича, кафедрою міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Інститутом регіональних досліджень НАН України (м. Львів).
  Кафедра міжнародних відносин і регіональних студій співпрацює також з навчальними і науковими закладами Польщі. Зокрема, співпраця налагоджена з Центром Східних студій Варшавського університету, факультетом міжнародних відносин Люблінського університету імені Марії Склодовської-Кюрі, Люблінським католицьким університетом, Державною вищою професійною школою в м. Хелмі, Вищою школою управління і адміністрації в м. Замость, з крайовим секретаріатом Єврорегіону «Буг» в м. Хелмі. Також кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом країнознавства в м. Лейпціг (Німеччина).
  Викладачами кафедри у навчальному процесі використовуються сучасні методики викладання із використанням технічних засобів і комп’ютерних технологій, семінарські заняття проходять у таких формах, як ділові й рольові ігри, прес-конференції, круглі столи тощо. 
  Розвиток кафедри спрямований на підвищення її ролі як структурного підрозділу факультету міжнародних відносин, інтеграцією з європейським науково-освітнім простором шляхом участі у Болонському процесі. Пріоритетними завданнями, які визначають діяльність кафедри, є створення на її базі потужного навчально-виховного комплексу; налагодження системи навчання, спрямованої сформувати в молоді внутрішню потребу самостійно вчитися і творчо розвиватися впродовж усього життя; забезпечення у колективі високоморального духовного середовища, спрямованого на формування критично мислячої, всебічно розвиненої і національно свідомої особистості.

Склад кафедри

Коцан Наталія Несторівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри;

Балак Ілона Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент;

Вознюк Євгенія Василівна, кандидат політичних наук, доцент;

Копачинська Галина Василівна, кандидат географічних наук, доцент;

Коцан Роман Ігорович, доктор політичних наук, доцент;

Кулик Сергій Михайлович, кандидат політичних наук, доцент;

Лажнік Володимир Йосипович, кандидат географічних наук, професор;

Мандрик Ірина Петрівна, кандидат географічних наук, доцент;

Моренчук Андрій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент;

Патійчук Віктор Олексійович, кандидат географічних наук, доцент;

Пікулик Оксана Богданівна, кандидат економічних наук, доцент;

Романюк Наталія Іванівна, кандидат географічних наук, доцент.

Основні напрямки наукового дослідження

Колективна тематика: «Україна в системі європейської інтеграції і транскордонного співробітництва». Тематика, над якою працюють члени кафедри і аспіранти, передбачає дослідження особливостей розвитку прикордонних територій, процесів прикордонного і транскордонного співробітництва, особливостей функціонування єврорегіонів, інвестиційних процесів у депресивних і відсталих регіонах, особливостей розвитку туризму в транскордонних регіонах, транспортної інфраструктури Західного регіону, територіальної організації митної діяльності України тощо. Крім того, відповідно до колективної наукової тематики кожен викладач і співробітник кафедри працює над індивідуальною темою наукового дослідження: Коцан Н. Н. – Митна діяльність в Україні і ЄС; Лажнік В. Й. – Теоретико-методологічні і методичні основи суспільно-географічного дослідження прикордонних регіонів; Романюк Н. І. – Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин; Мандрик І. П. – Інформаційно-комунікаційні системи країн світу; Кулик С. М. – Політична суб’єктність спорту; Моренчук А. А. – Соціокультурні аспекти розвитку сучасних політичних процесів; Патійчук В. О. – Соціокультурний простір як чинник формування зовнішньополітичної політики країн регіону; Вознюк Є. В. – Проблеми національної безпеки в контексті євроінтеграційних орієнтирів та сучасне становлення статусу України, Копачинська Г.В. – Політико-географічні особливості формування і функціонування морських кордонів України.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Колективні монографії «Країнознавча характеристика Чеської Республіки», Європейська інтеграція: досвід Польщі та України; Коцан Н. Н. «Територіальна організація митної діяльності України» одноосібна монографія, «Теорія статистики: збірник задач для самостійного розв'язування», «Світова економіка: навчально-методичний комплекс», Лажнік В. Й. Програма і методичні рекомендації по проведенню наукової практики для студентів факультету міжнародних відносин, Програма і методичні рекомендації по проведенню асистентсько-педагогічної практики для студентів факультету міжнародних відносин. Wawryniuk Andrzej, Z Podola na Lubelszczyzn. Józef Kossowski burmistrz Rejowca i Żółkiewki, Chełm 2014, 221 C, Monografie Wschodniej Lubelszczyzny, Gmina Chełm, powiat chełmski, historia, geografia, gospodarka, polityka, nr 5 (seria zielona). Chełm 2014, 518 C., Monografie Wschodniej Lubelszczyzny, Gmina Dubienka, powiat chełmski, historia, geografia, gospodarka, polityka, nr 5 (seria zielona). Chełm 2013, 188 C. Diaspora ukraińska na Zachodzie w świetle raportów polskiej dyplomacji, Chełm 2014, oraz Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą), Chełm 2015.(одноосібні монографії), Вознюк Є. В. Україна – Росія: порівняльний вимір гендерної політики; Романюк Н. І. Дипломатичний протокол та етикет: робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин: тестові завдання для поточного та модульного контролю для студентів факультету міжнародних відносин; Федонюк С. В., Лажнік В. Й., Моренчук А. А., Романюк Н. І. НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи (навчальний посібник), Моренчук А. А. Навчально-методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт, Історія міжнародних відносин: збірник тестових завдань.


== Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра: ==

Кафедра здійснює підготовку фахівців з напряму підготовки 0304 «Міжнародні відносини», зокрема: бакалаврів із спеціальностей 6.030205 – «Країнознавство», 6030201 – «Міжнародні відносини», а також спеціалістів із спеціальностей 7.03020501 «Країнознавство» та 7.03020101 «Міжнародні відносини», і магістрів із спеціальностей 8.03020501 «Країнознавство» та 8.03020101 «Міжнародні відносини». З 2013 р. навчального року по даний час започаткована підготовка бакалаврів спеціальності «Міжнародні відносини» іноземною мовою (англійською) мовою. Кафедра практикує дистанційну форму навчання (для іноземних студентів).

  Міжнародні відносини. Спеціалізація: Міжнародні відносини країн (регіонів).

Кваліфікація магістра: «Політолог-міжнародник. Перекладач»

  Країнознавство. Спеціалізації: Міжнародний туризм, Міжнародні відносини країн (регіонів).

Кваліфікація магістра: «Політолог-міжнародник. Перекладач», Перекладач, фахівець з міжнародних відносин країн і регіонів», «Перекладач, фахівець з міжнародного туризму».

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

«Світова економіка». Викладач – проф. Коцан Н. Н. «Готельний бізнес». Викладач – проф. Коцан Н. Н. «Європейське транскордонне співробітництво». Викладач проф. Коцан Н. Н. «Організація екскурсійних послуг». Викладач – проф. Коцан Н. Н. «Розвиток продуктивних сил та сучасні екологічні проблеми в регіоні». Викладач – проф. Коцан Н. Н. «Регіоналістика». Викладач – проф. Коцан Н. Н. «Теоретичний семінар. Методологія досліджень міжнародних відносин». Викладач – проф. Коцан Н. Н.

«Основи наукових досліджень». Викладач – проф. Лажнік В. Й. «Політична географія країн світу». Викладач – проф. Лажнік В. Й. «Країнознавство». Викладач – проф. Лажнік В. Й.

«Міжнародні відносини та світова політика». Викладач – доц. Романюк Н.І. «Теорія міжнародних відносин». Викладач – доц. Романюк Н. І. «Дипломатичний протокол та етикет». Викладач – доц. Романюк Н. І. «Актуальні проблеми зовнішньої політики України». Викладач – доц. Романюк Н. І. «Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин». Викладач – доц. Романюк Н. І.

«Історія міжнародних відносин». Викладач – доц. Моренчук А. А. «Політичні та правові системи країн регіону». Викладач – доц. Моренчук А. А. «Міжнародні відносини та світова політика». Викладач – доц. Моренчук А. А. «Політико-правові системи країн регіону». Викладач – доц. Моренчук А. А.

«Проблеми національної та регіональної безпеки». Викладач – «Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн регіону». Викладач – «Проблеми нерозповсюдження зброї масового знищення». Викладач –

«Країнознавчий аналіз». Викладач – доц. Патійчук В. О. «Конфліктологія та теорія переговорів». Викладач – доц. Патійчук В. О. «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики». Викладач – доц. Патійчук В. О. «Рекреаційна географія». Викладач – доц. Патійчук В. О. «Методологія країнознавчих досліджень». Викладач – доц. Патійчук В. О. «Географія міжнародного туризму». Викладач – доц. Патійчук В. О.

«Внутрішньополітичний розвиток країн світу». Викладач – доц. Кулик С. М. «Міжнародні системи та глобальний розвиток». Викладач – доц. Кулик С. М. «Національна безпека України». Викладач – доц. Кулик С. М. «Дипломатична та консульська служба». Викладач – доц. Кулик С. М. «Стратегія і тактика ведення переговорів». Викладач – доц. Кулик С. М. «Територіальна організація суспільства». Викладач – доц. Мандрик І. П. «Економічна географія світу». Викладач – доц. Мандрик І. П. «Країнознавство». Викладач – доц. Мандрик І. П. «Фізична географія світу». Викладач – доц. Мандрик І. П. «Гуманітарний чинник у світовій політиці». Викладач – доц. «Демократичне врядування і культура миру». Викладач – доц. «Проблеми розширення ЄС і НАТО». Викладач – доц. Раєвич Т.І. «Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу». Викладач – доц. «Основи етнології». Викладач – доц. «Вступ до спеціальності ``Міжнародні відносини``». Викладач – доц. Вознюк Є. В. «Зовнішня політика України». Викладач – доц. Вознюк Є. В. «Зовнішня політика США». Викладач – доц. Вознюк Є. В. «Міжнародні відносини на пострадянському просторі». Викладач – доц. Вознюк Є. В. «Зовнішня політика країн Європи». Викладач – доц. Вознюк Є. В. «Історія політичних та правових вчень». Викладач – доц. Копачинська Г. В. «Основи міжнародного туризму». Викладач – доц. Копачинська Г. В. «Актуальні проблеми міжнародних відносин у регіоні». Викладач – доц. Копачинська Г. В. «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці». Викладач – доц. Копачинська Г. В. «Туристичне країнознавство країн Європи». Викладач – доц. Копачинська Г. В.

Оголошення

«Лесиному вишу потрібна докорінна зміна управлінської ланки»

Так, вважає Наталія Несторівна Коцан, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, яка має 28-річний досвід роботи в сфері науково-педагогічної, викладацької та управлінської діяльності, щиро любить свою справу і має низку професійних здобутків, небайдужа до подальшої долі і розвитку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

                          Аналіз сучасного стану СНУ


Здійснений SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) аналіз показує, які негаразди треба подолати, аби слабкі сторони університету перетворити на його можливості. Далі буде…

Контакти:

е-mail: intrel-region.dep@eenu.edu.ua 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, G – 205.