Кирикилиця Валентина Василівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Фото кирикилиця.JPG

ORCID ID:

http://orcid.org/0000-0002-0663-7462

Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук

Вчене звання, посада:

доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей

Email:

valentina.kirikilica@gmail.com

Наукові інтереси:

дидактика, методика викладання іноземних мов, сучасні технології навчання іноземних мов

Курси:

іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова, наукова іноземна мова

Публікації:

понад 30 Вибрані публікації:

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 • 1. Кирикилиця В. В., Яциняк О. П. Англійська мова з використанням словників для студентів хімічного факультету / В. В. Кирикилиця, О. П. Яциняк. – Луцьк: «Вежа-Друк», 2014. – 120 с.
 • 2. Англійська мова для студентів фізичного факультету / О. П. Яциняк, В. В. Кирикилиця, Гончар К. Л., Арцишевська М. Р. –Луцьк: «Вежа-Друк», 2015. – 140 с.
 • 3. Англійська мова з використанням словників для студентів хімічного факультету / В. В. Кирикилиця, О. П. Яциняк. – Луцьк: «Вежа-Друк», 2016. – 124 с. ISBN: 978-966-940-018-5

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

 • 1. Кирикилиця В. В. Укладання словників як спосіб збереження і систематизації мови / В. В. Кирикилиця // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – №3 – Філологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2007. – С. 389–393.
 • 2. Кирикилиця В. В. Дидактичні умови ефективного навчання студентів вмінню користування словником / В. В. Кирикилиця // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М Б.] – Вип. 39. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 142–146.
 • 3. Кирикилиця В. В. Пізнавально-практичне значення технологій навчання з використанням словників різних типів / В. В. Кирикилиця // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5 (155). Частина І. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2009. – С. 174–177.
 • 4. Кирикилиця В. В. Розвиток пізнавальної активності студентів під час самостійної роботи зі словником / В. В. Кирикилиця // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М Б.] – Вип. 42. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2010. – С.62–66.
 • 5. Кирикилиця В. В. Дидактичні умови ефективного навчання студентів вмінню користування словником / В. В. Кирикилиця // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка АПН України Євтуха М Б.] – Вип. 39. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 142–146
 • 6. Кирикилиця В. В. Розвиток комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Випуск 15. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2010. – С. 306–311.
 • 7. Кирикилиця В. В. Підходи до вироблення дидактичної моделі активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Частина ІІІ. – №22 (209) – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 260–267.
 • 8. Кирикилиця В. В. Сутність експериментальної моделі активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Частина ІІ. – №21 (232) – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 122–129.)
 • 9. Кирикилиця В. В. Критеріально-рівнева характеристика активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / [за ред. доктора пед. наук, проф. З. П. Бакум]. – Вип. 36. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ»,2012. – С. 256–263.
 • 10. Кирикилиця В. В. Методи активізації навчання студентів ВНЗ у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Випуск 66. – Херсон : ХДУ, 2014. – С. 320–324.
 • 11. Спіцин Є., Кирикилиця В. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей ВНЗ як необхідна умова забезпечення права на академічну мобільність / Є. С. Спіцин, В. В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. – 2016. – № 1 (3). – С. 66–73.
 • 12. Кирикилиця В. В. Формування знань фахової термінології у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням / В. В. Кирикилиця // Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. пр. / [відп. ред. Л.Д.Малевич]. – Рівне : НУВГП, 2016. – С.273-276.

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ:

 • 1. Кирикилиця В. В. Формування іншомовних знань і навичок студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 88–94. DOI:
 • 2. Кирикилиця В. В. Засоби активізації навчання студентів іноземної мови у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. III (35). – Issue 71. – Budapest, 2015. – S. 38–41. DOI:

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

 • 1. Кирикилиця В. В. Роль електронних словників у навчальному процесі ВНЗ / В. В. Кирикилиця // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – С. 343–345.
 • 2. Кирикилиця В. В. Проблеми використання галузевих словників студентами немовних спеціальностей / В. В. Кирикилиця // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі : мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 березня 2010 р.). – К. : Вид-во Національного авіаційного унiверситету «НАУ-друк», 2010. – С. 108–111.
 • 3. Кирикилиця В. В. Розвиток пізнавального інтересу студентів у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : мат-ли ІV Міжнар. наук.-практ. конф. асп. і студ. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – С. 184–185.
 • 4. Кирикилиця В. В. Особливості використання словників студентами немовних спеціальностей у процесі навчання іноземних мов / В. В. Кирикилиця // Питання сучасної науки і освіти : мат-ли VІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (11–13 липня 2011 р.). – К. : Вид-во Ін-ту наук. прогн-ня, 2011. – С. 36–38.
 • 5. Кирикилиця В. В. Технологія навчання студентів професійно орієнтованої іноземної мови з використанням словників / В. В. Кирикилиця // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 642–643.

СТАТТІ В ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ:

 • 1. Kyrykylytsia V. V. The problem of activation of students’ knowledge and cognitive activity in the process of working with dictionaries / V. V. Kyrykylytsia // Pedagogicko-psychologicke aspekty vyuky : sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference Evropske pedagogicke forum. – Vol. II. – Magnanimitas, Hradec Kralove, Ceska Republika, 2012. – S. 138–143.
 • 2. Кирикилиця В. В. Ефективність моделі активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками / В. В. Кирикилиця // Aktualne problemy w wspolczesnej nauki: zbior raportow naukowych. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. – С. 36–41.
 • 3. Кирикилица В. В. Практические аспекты реализации модели активизации учебно-познавательной деятельности студентов в процессе работы со словарями / В. В. Кирикилица // Актуальные вопросы педагогики и психологи : мат-лы Междунар. заочной науч.-практ. конф. Часть І. (Новосибирск, 6 февр. 2013 г.) – Новосибирск : СибАК, 2013. – С. 42–46.
 • 4. Kyrykylytsia V. Organization of dictionary activity by the university students of non-linguistic specialities in the process of foreign language learning / V. Kyrykylytsia // Reflexion of pedagogy and psychology: proceedings of the International Scientific Conference on European Pedagogy Forum 2016. – Vol. VI. – Magnanimitas, Hradec Kralove, the Czech Republic, 2016. – S. 40–49.

Участь у конференціях:

Закордонні:

 • Mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum 2012: Pedagogicko-psychologicke aspekty vyuky. – Hradec Králové, Česká republika, 2012.
 • Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальные вопросы педагогики и психологии». – Новосибірськ, Росія, 2013.
 • International Scientific and Professional Conference “Pedagogy and Psychology in the Age of Globalization – 2015”. – Budapest, Hungary, 2015.
 • International Scientific Conference on European Pedagogy Forum 2016: Reflexion of pedagogy and psychology. – Hradec Králové, the Czech Republic, 2016.

Вітчизняні:

 • ІІ Міжнародна наукова конференція «Прогрессивное развитие мировой науки». – Донецьк, 2012 р.
 • ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості». – Львів, 2015.
 • XIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи України». – Луцьк, 2016 р.
 • Міжнародна наукова конференція «Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри». – Рівне, 2016.

Загалом понад 15

Різне:

Участь у семінарах:

 • 1. «Тренінг ораторського мистецтва та публічного виступу» для науково-педагогічних працівників навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації (15-19 травня 2015 р.).
 • 2. «Сучасні практики викладання та володіння англійською мовою» з носієм мови Дагласом О’ Брайаном (ІІ сем. 2016 р.).
 • 3. «Testing and Assesment. Creative and Effective Language Learning» зі Стівом Лівером, методистом видавництва Express Publishing (25 березня 2016 р.).
 • 4. «Applied Linguistics Today: Computer-Assisted Language Teaching and Learning», кафедра прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки (19 травня 2016 р.).
 • 5. «E-learning. Орієнтири майбутнього», Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування (22 березня 2016 р.).

Переклади:

 • 1. Додатки до диплому про вищу освіту для спеціальностей «Хімія», «Екологія та охорона навколишнього середовища».
 • 2. Теми випускних і дипломних робіт спеціальностей «Хімія», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Членство:

член методичної комісії факультету іноземної філології