Каліщук Діана Миколаївна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Каліщук.jpg

Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук

Вчене звання, посада:

доцент кафедри прикладної лінгвістки

Email:

diana_kalishchuk@eenu.edu.ua

Наукові інтереси:

психолінгвістика, політична лінгвістика, дискурсологія, криміналістична лінгвістика

Курси:

 • Основна іноземна мова (англійська)
 • Психолінгвістика
 • Криміналістична лінгвістика
 • Мовленнєва патологія

Публікації:

автор 30 наукових публікацій.

Вибрані праці:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ:

 1. Каліщук Д. М. Vocabulary and Exercises. Навчально-методична розробка з англійської мови / Д. М. Каліщук, Т. Г. Бондар. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 106 с.
 2. Каліщук Д. М. Мовленнєва патологія (Speech-Language Pathology): методичні рекомендації / Д. М. Каліщук, О. Г. Котис. - Луцьк : П. «Зоря-Плюс», 2018. – 44 с.
 3. Каліщук Д. М. Методичні рекомендації з основної іноземної мови: практична граматика (Безособові форми дієслова) / Д. М. Каліщук, В. Р. Новак. - Луцьк : П. «Зоря-Плюс», 2018. – 88 с.
 4. Каліщук Д. М. Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності: методичні рекомендації / Д. М. Каліщук. - Луцьк : П. «Зоря - Плюс», 2018. – 53с.
 5. Каліщук Д. М. Комп’ютерна лінгвістика: методичні рекомендації / Д. М. Каліщук, О. Г. Котис. - Луцьк : П. «Зоря - Плюс», 2018. – 42 с.
 6. Каліщук Д. М. Криміналістична лінгвістика: методичні рекомендації / Д. М. Каліщук. - Луцьк : П. «Зоря - Плюс», 2020.

МОНОГРАФІЯ

Каліщук Д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі політичного дискурсу Дж. Буша мол., Б. Обами) [Текст] : монографія / Діана Миколаївна Каліщук. – Луцьк : АКВА ПРІНТ, 2018. – 192 ст.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

 1. Каліщук Д. М. Ціннісні сегменти концепту FREEDOM у дискурсі Б. Обами / Д. М. Каліщук // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - № 2. – с. 77-83.
 2. Каліщук Д. М. Концептуальна метафора у політичному дискурсі: гендерний аспект / Д. М. Каліщук, Н. Л. Приймак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - № 4 (305). – Серія : Філологічні науки. – с. 42-48.
 3. Каліщук Д. М. Особливості вербалізації концепту FREEDOM у американському політичному дискурсі доби «Холодної війни» / Д. М. Каліщук, О. І. Лазука // East European Journal of Psycholingustics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2015. – Volume 2. Number 1. – pp. 52-58.
 4. Каліщук Д. М. Особливості вербалізації концепту FREEDOM у американському політичному дискурсі періоду глобалізації / Д. М. Каліщук, О. І. Лазука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - № 4 (305). – Серія : Філологічні науки. – с. 37-42.
 5. Каліщук Д. М. Кумранські рукописи: історичні та лінгвістичні розвідки / Д. М. Каліщук, Н. В. Волошинович // Verbum domini: збірник наукових праць / за ред. І.П. Біскуб. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - с. 14-22.
 6. Каліщук Д. М. Фрейм ENEMY у дискурсі Барака Обами / Д. М. Каліщук // Scientia est Potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології: наук. журн. / [редкол.: І.П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - № 2. – с. 35-39.
 7. Каліщук Д. М. Лексичні маркери концептуальних стилів Б. Обами та Дж. Буша / Д. М. Каліщук // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. - № 4. – с. 69-75.
 8. Каліщук Д. М. Психолінвальні маркери концептуальних стилів президентів США Джорджа Буша мол. і Барака Обами / Д. М. Каліщук // Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 40–43.
 9. Kalishchuk, D. Means of realization of the strategy of negative representation of “others” as markers of conceptual styles of the USA Presidents G. Bush Jr. and B. Obama / D. Kalishchuk // Challenges of Psycholinguistics and Psychology of Language and Speech – COPAPOLS 2017 : Book of Abstracts. / Serhii Zasiekin & Larysa Zasiekina, (Eds.) – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University. – P. 37–38.
 10. Каліщук Д. М. Когнітивно-дискурсивні маркери концептуальних стилів президентів США Джоржа Буша мол. і Барака Обами / Д. М. Каліщук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство», 2017. - № 3 (352). – С. 26 –31.
 11. Каліщук Д. М. Засоби реалізації стратегії негативної презентації опонентів як маркери концептуальних стилів президентів США Дж. Буша мол. і Б. Обами / Д. М. Каліщук // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2017. – Volume 4. Number 1. – p. 76-85.
 12. Каліщук Д. М. Використання інформаційних технологій для лінгвістичного аналізу дискурсу / Д. М. Каліщук // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – c. 52-59.
 13. Каліщук Д. М. Психолінгвальні засоби реалізації сугестивних стратегій як маркери концептуальних стилів Президентів США Дж. Буша мол. і Б. Обами / Д. М. Каліщук // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М. 2018. Вип. 23(2). – с. 107-119.
 14. Каліщук Д. М. Лексико-семантичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу / Д. М. Каліщук , Є. Ю. Нетикша // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (15-16 травня 2018 року). – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – ст. 599-601.
 15. Каліщук Д. М. Екологічні неологізми в сучасній англійській мові / Д. М. Каліщук , Т. Г. Бондар // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – c. 20-25.
 16. Каліщук Д. М. Психолінгвальні маркери концептуальних стилів: гендерний аспект (на матеріалі американського політичного дискурсу) / Д. М. Каліщук , Т. Г. Бондар // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія “Філологія” : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2019. Вип. 6(74). - С. 66-69.
 17. Каліщук Д. М. Використання мобільних та комп’ютерних додатків як один із найсучасніших методів забезпечення повноцінного життя людям із вадами слуху / Д. М. Каліщук , О. Антипюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. – Вип. І (31). – С. 51-56.
 18. Каліщук Д. М. Психолінгвальні засоби реалізації сугестивної тактики викривлення інформації в британському політичному дискурсі (на матеріал виступів Терези Мей) / Д. М. Каліщук , А. В. Буценко // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019.

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ:

 1. Каліщук Д. М. Психолінгвальні засоби реалізації сугестивних стратегій як маркери концептуальних стилів Президентів США Дж. Буша мол. і Б. Обами / Д. М. Каліщук. – Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М. 2018. Вип. 23(2). – с. 107-119.
 2. Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection (ESCI)
 3. Каліщук Д. М. Особливості вербалізації концепту FREEDOM у американському політичному дискурсі доби «Холодної війни» / Д. М. Каліщук, О. І. Лазука. - East European Journal of Psycholingustics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2015. – Volume 2. Number 1. – pp. 52-58.
 4. Kalishchuk D. The Strategy of Negative Representation of “Others” in Political Discourse: Tactics of Implementation / D. Kalishchuk. – East European Journal of Psycholingustics. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Volume 1. Number 2. – pp. 36-44.
 5. Каліщук Д. М. Узагальнення (генералізація) як засіб сугестивного впливу в сучасному політичному дискурсі / Д. М. Каліщук. – East European Journal of Psycholingustics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Issue 1. – pp. 51-58.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ:

 1. Kalishchuk, D. (2005) Linguistic Units with Diffused Semantics in Political Discourse. Innovations and Reproductions in Cultures and Societies (IRICS). Vienna 9-11 December 2005 http://www.inst.at/irics/speakers_g_m/ kalishchuk.htm).
 2. Каліщук Д. М. Концепт „демократія” в сучасному політичному дискурсі / Д. Каліщук. - Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”. Том 2. – Луцьк, 2007. – С. 212-213.

СТАТТІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ:

 1. Калищук Д. Н. Пропуск информации как средство суггестивного воздействия в современном англоязычном политическом дискурсе / Д. Н. Калищук. – Проблемы лингвистики и лингводидактики: [международный сб. науч. ст.]. – Вып. 1 / [под ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой]. – Белгород: ИПЦ „ПОЛИТЕРРА”, 2013. – С. 96-101.
 2. Каліщук Д. М. Національно-культурні особливості базових концептів сучасного політичного дискурсу / Д. М. Каліщук. - Язык и межкультурные коммуникации. Сборник научных статей. – Минск, 2007. – С. 192-194.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 1. «Innovations and Reproductions in Cultures and Societies» (IRICS). (Vienna, 9-11 December 2005 );
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психолінгвістики» (Переяслав-Хмельницький, 26-27 жовтня 2007)
 3. Міжнародна наукова конференція «Семантика і прагматика мовних одиниць в антропоцентричній парадигмі» (Сімферополь, 2011);
 4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психолінгвістики, психології мови та психології мовлення особистості» - COPAPOLS 2015 (Луцьк – Світязь, 15-17 травня 2015);
 5. ІХ Міжнародна наукова конференція «Приорітети германського та романського мовознавства» (Луцьк, 12-14 червня 2015).

Загалом – близько 20 міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Участь у перекладацьких проєктах

 • 2016 рік. Переклад фільму британського режисера-документаліста Тоні Палмера “Bird on a Wire ”.
 • 2018 рік. Журнал «Зараз» / Zaraz Magazine. № 1. Our Future. Lutsk and Severodonetsk. September 2018. (Переклад & Редагування).
 • 2019 рік. Переклад фільму британського режисера-документаліста Тоні Палмера “All My Loving”.

Різне

 • Член оргкомітету щорічного науково-практичного семінару “Applied Linguistics Today: Computer-assisted language teaching and learning”, що проводиться кафедрою прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • Член редколегії наукового журналу «Актуальні питання іноземної філології», що виходить у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.