Засєкін Сергій Васильович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Засєкін 1.jpg

ORCID ID:

http://orcid.org/0000-0001-9453-3534

Scopus Author ID:

35112194200 [1]

Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук

Вчене звання, посада:

професор, професор кафедри прикладної лінгвістики

Email:

s.zasyekin@gmail.com

Наукові інтереси:

психолінгвістика, переклад, дискурс

Курси:

машинний переклад, теорія та методика перекладу, психолінгвістика, основи перекладу та редагування художніх текстів

Публікації:

понад 100

Вибрані публікації:

МОНОГРАФІЇ:

1. Зaсєкін С. В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту / С. В. Засєкін. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 274 с. ISBN: 978-966-500-609-0 http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3214/3/monograph_editor.pdf 2. Засєкіна Л. В. Психолінгвістичний підхід до травматичної пам'яті / Зaсєкіна Л. В., Засєкін С. В., Шевчук О. В. – Beau Bassin: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 245 с. 978-613-3-99748-6 РОЗДІЛИ В КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ: 1. Zasyekin, S. Translation as a psycho-semiotic phenomenon / S. Zasyekin // Steps to Translation: Translation Studies Reader [Хрестоматія]. / за ред. Т. П. Андрієнко. – Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – P. 288-297. ISBN 978-966-489-335-7 2. Засекин С. В. Язык в зеркале перевода: психолингвистическое исследование переводческих универсалий / С. В. Засекин // Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики. [Колл. монография]. Под ред. Л. В. Засекиной, С. В. Засекина и др. – Луцк: Вэжа-Друк, 2014. ISBN: 978-617-7181-23-0 http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4333/1/Kolekt_monograf.pdf 3. Zasyekin, S. Psycholinguistic modeling of literary translation pro¬cess. Applied Psycholinguistics./ S. Zasyekin //Positive Effects and Ethical Perspectives. G. Mininni, A. Manuti (Eds.). – 2012. – Vol. 2. Milano: FrancoAngeli, 2012. – P. 334–342. ISBN: 978-885-687-432-7

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

1. Засєкіна Л. В. Психолінвістична діагностика / Л. В. Засєкніа, С. В. Засєкін. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 274 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/503/1/psyxolingv_diagn.pdf 2. Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу / С. В. Засєкін. – Луцьк: ВІЕМ, 2006. – 144 с. 3. Засєкіна Л. В. Вступ до психолінгвістики / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2002. – 168 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/505/1/vstup%20lingv.pdf

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

1. Засєкін С. В. Динаміка художнього перекладу в контексті «гіпотези новотлумачення» / С. В. Засєкін // Актуальні питання іноземної філології / за ред. І. П. Біскуб. – 2015, №. 2. – С. 71-77. 2. Засєкін С. В. Вплив когнітивного стилю та провідного каналу сприйняття на перекладацькі рішення / С. В. Засєкін // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 43. – Ч. 2 / Ред. кол. : А. Д. Бєлова, В. Б. Бурбело та ін. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 70-77. 3. Засєкін С. В. Універсальні стратегії перекладу художнього тексту: досвід емпіричного психолінгвістичного дослідження / С. В. Засєкін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского» (Серия «Филология. Социальные коммуникации»). – 2011. – C. 254-261. 4. Засєкін С. В. Переклад у вимірі психолінгвістики / С. В. Засєкін // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 26. Ч. 1 / Ред. кол. : О. І. Чередниченко, А. Д. Бєлова та ін. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 347-352

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ:

1. Zasiekin, S. (2016). Understanding translation universals. Babel. Vol. 62, #1. P. 122-134. DOI: http://dx.doi.org/10.1075/babel.62.1.07zas (Scopus, WoS) 2. Засєкін С. (2016). Гендерна когнітивна та поведінкова асиметрія в перекладі / С. Засєкін, Д. Засєкіна // East European Journal of Psycholinguistics, 1(1). P. 223-235. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.267970 (Index Copernicus, DOAJ, Ulrich’s Web) 3. Засєкін С. (2016). У пошуках перекладацьких універсалій: корпусний підхід до експліцитації / С. Засєкін, І. Колесникова // Psycholinguistics, Т. 19, № 1-2. С. 36-46. http://psychling.phdpu.edu.ua/images/arhive/19-2016/1/5.pdf (Index Copernicus) 4. Zasiekin, S. (2014). Literary translation universals: A psycholinguistic study of the novice translators’ common choices. East European Journal of Psycholinguistics, 1(1). P. 223-235. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10605 (Index Copernicus, DOAJ, Ulrich’s Web) 5. Zasyekin, S. (2010). Translation as a psycholinguistic phenomenon. Journal of Psycholinguistic Research. Vol. 39, # 3. Springer. USA. P. 225-234. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10936-009-9134-2 (Scopus, WoS)

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

1. Zasiekin, S. (2016). Psycholinguistic manifestation of “Retranslation Hypothesis”. 11th International Conference of Ukrainian Association of Psycholinguists (UAP) Psycholinguistics in a Modern World. Book of abstracts. Pereyaslav-Khmelnytskyi, P. 39. 2. Zasiekin, S. (2014). ‘Hybrid war’ information techniques: psycholinguistic issues. 9th International Conference of Ukrainian Association of Psycholinguists (UAP) Psycholinguistics in a Modern World. Book of abstracts. Pereyaslav-Khmelnytskyi, P. 65. 3. Zasiekin, S. (2013). Psycholinguistic prospects of translation universals. 10th International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL) Challenges of Information Society and Applied Psycholinguistics. Book of abstracts. Moscow: RUDN. P. 354 – 355. 4. Zasiekin, S. (2013). Psycholinguistic modeling of literary translation: a new avenue for understanding translation universals. Major Issues in Translation Studies and Translators’/ Interpreters’ Training. Abstracts of the VII International Conference in Kharkiv. – Vinnytsia : Nova Knyha. P. 161 – 162. 5. Zasyekin, S. (2010). Translation universals: psycholinguistic approach. 9th International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL) Positive, Ethical Effects of Psycholinguistic Research Today. Book of abstracts. Bari: University of Bari. P. 128 – 129. 6. Zasyekin, S. (2007). Psycholinguistics of translation universals. Knowledge, Creativity and Transformations of Societies. Trans 17. Vienna: INST. 7. Zasyekin, S. (2004). Psychosemantic aspects of translation of literary texts. 7th Congress of International Society of Applied Psycholinguistics. Book of Abstracts. Cieczyn: University of Silesia. P. 125 – 126. 8. Zasyekin, S. (2004). Psychoenergetic essence of translation as a means of foreign culture cognition. Trans 15. Vienna: INST.

СТАТТІ В ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ:

1. Засекин С. В. (2013). Социопсихолингвистические универсалии художественного перевода: корпусный подход / С. В. Засекин // Science and Education a New Dimension: Philology. – 2013. – Vol. I(3), Issue 13. Budapest. – С. 57-61. 2. Засекин С. В. Психолингвистическая динамика переводов в контексте «ретрансляционной гипотезы». / С. В. Засекин // Язык и социальная динамика. сб. науч. тр. / отв. ред. А. В. Михайлов, Т. В. Михайлова. – Красноярск : Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2013. – С. 372-380. 3. Засекин С. В. Художественный перевод как объект психолингвистики / С. В. Засекин. Языковое бытие человека и этноса: когнитивный и психолингвистический аспекты / Мат-лы междунар. школы-семинара (VI Березинские чтения). – Вып. 17. – М.: ИНИОН РАН, АСОУ, 2010. – С. 50-58.

Участь у конференціях:

Закордонні:

11th International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL). – Tbilisi, Georgia, 2016. Conference on Applied Linguistics & Intercultural Communication in Higher Education - CALICHE 2016. – Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA, 2016. 10th International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL). – Moscow, Russia, 2013. 9TH International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL). Positive Effects and and Ethical Perspectives. – Bari, Italy, 2010. 8TH International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL). – Porto Alegre, Brazil, 2007. 7th International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics (ISAPL). – Cieszyn, Poland, 2004. Innovations and Reproductions in Cultures and Societies (IRICS). – Vienna, 2005. The Unifying Aspects of Cultures. – Vienna, 2003.

Загалом понад 100 Організатор понад 10

Різне:

Членство в редколегіях:

1. Член редколегії Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія "Германістика та міжкультурна комунікація". 2. Головний редактор міжнародного рецензованого наукового журналу “East European Journal of Psycholinguistics” http://eejpl.eenu.edu.ua ISSN 2312-3265 (Print) ISSN 2313-2116 (Online) (Scopus) 3. Редактор книги “Virtuality and New Knowledge Structures”. Vienna: INST, 2005. ISBN: 3-9501947-4-6


ПРОФЕСІЙНІ СПІЛЬНОТИ

International Society of Applied Psycholinguistics ISAPL (2004) Ukrainian Association of Psycholinguists UAP (2009) Ukrainian Translator Trainers’ Union UTTU (2013)

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

4 січня – 30 травня, 2016 Bethel College, Kansas, USA

ПЕРЕКЛАДИ КНИГ

1. Cohen, J., A. Mannarino, E. Deblinger. (2006). Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents. New York: The Guilford Press. Коен Дж., Маннаріно Е., Деблінджер Е. Психотерапія з дітьми та пілітками, які пережили травму та втрату/ пер. С. В. Засєкін. – Львів: Свічадо, 2016. – 264 с.

КЕРІВНИЦТВО ЗАХИЩЕНИМИ ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

1. Яновець А. І. Психолінгвістичні особливості дискурсу англомовного політика у стані емоційної напруги. Дис. ...канд. філол. наук: 10.02.04. Херсон, 2014. 2. Каліщук Д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків(на матеріалі політичного дискурсу Президентів Дж. Буша мол., Б. Обами). – Дис. ...канд. філол. наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 3. Судус Ю. В. Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі Дис. ...канд. філол. наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2018.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ/ ГРАНТАХ

Участь у міжнародному проекті ATHENA 2013-2015 рр. в межах програми TEMPUS IV під керівництвом Асоціації європейських університетів (EUA), м. Брюссель.

ЧЛЕНСТВО В НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Заст. директора громадської організації «Центр соціальних ініціатив та аналітичних досліджень».