Добжанська-Найт Наталія Іванівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Добжанська.jpg

Науковий ступінь:

к.ф.н. (2009) – спеціальність: германські мови

Вчене звання, посада:

доцент кафедри прикладної лінгвістики.

Email:

ndobzhanska@ukr.net

Наукові інтереси:

дієслівна категорія аспекту, германські мови, релігійний дискурс, переклад.

Курси:

вступ до германської філології, сучасні германські мови, нейролінгвістичне програмування, основи художнього перекладу, галузевий машинний переклад, науково-технічний переклад, основна іноземна мова (англійська): практика усного та писемного мовлення .

Публікації:

Всього: наукових публікацій – 30, методичних публікацій – 9, перекладацьких публікацій – 12.

Вибрані праці:

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 1. N. Dobzhanska. Modern Germanic Languages. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 136 c.
 2. N. Dobzhanska, A. Khomyak. A Practical Course in English Phonetics. - Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 192 c.
 3. Добжанська-Найт Н. Н. Основи НЛП простою англійською= NLP Basics in Simple English: навчальний посібник (англійською мовою)/ Наталія Іванівна Добжанська-Найт. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 136 с.

СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ:

 1. Н.Добжанська. Границя дії в англійській мові та види границь. // Науковий вісник ВДУ. №2/2000. – С.137-141.
 2. Н.Добжанська. Швидка одноразова гранична дія в англійській мові. // Науковий вісник ВДУ. №4/2002. – С.122-130.
 3. Н.Добжанська. Дієслівний повтор як спосіб вираження неграничності дії в англійському аспектологічному контексті. // Науковий вісник ВДУ, №3/2004. – С. 89-95.
 4. Добжанська Н. І. Мікроконтекст типу дієслово + from…to та його роль у формуванні аспектуальних характеристик дії. // Система і структура східнослов’янських мов. – Київ: Знання України, 2004. – С. 301-308.
 5. Добжанська Н. І. Проблема неоднозначності недієслівних показників аспектологічного контексту в англійській мові. // Філологічні студії, №2/2004. – Луцьк, 2004. – С. 78-83.
 6. Добжанська Н. І. До питання розвитку германського порівняльно-історичного мовознавства в Україні в добу незалежності. // Збірник наукових статей викладачів та студентів спеціальності „Прикладна лінгвістика”. – Луцьк: Paradox, 2006. – С. 14 – 28.
 7. Добжанська Н. І. Сліди давньогерманських язичницьких вірувань у сучасній англійській мові / Н. І. Добжанська // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. Видавничий відділ Волинського державного університету імені Лесі Українки „Вежа”, 2009 р. № 17. – С. 102 – 107.
 8. Добжанська Н. І. Лексико-семантичні особливості текстів сучасних англомовних християнських пісень // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.– Том 24 (63). – №(номер ) 2. Часть 3. - Симферополь, 2011 г. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – С. 34-41
 9. Добжанська Н. І. Лексико-стилістичні особливості тексту сучасної англомовної християнської пісні // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.– Том 24 (63). – №(номер ) 4. Часть 2. - Симферополь, 2011 г. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – С. 248-254
 10. Добжанська Н. І. Лексико-семантичне наповнення текстів англомовних християнських гімнів та сучасних християнських пісень як відображення жанру та світогляду // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 49. – С. 69-73.
 11. Добжанська-Найт Н. І. Відображення поняття a happy woman/ щаслива жінка в англійській та українській мовах (на матеріалі результатів інтернет-пошуку) // Актуальні питання іноземної філології: науковий журнал. Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2015. - №3. – С. 55-61.
 12. Добжанська-Найт Н. І., Шевчук А. Ю. Лінгвокультурні особливості англійських перекладів україномовних удожніх творів (на прикладі оповідань українських авторів) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологічна”. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – № 59. – C. 66 – 69.
 13. Добжанська-Найт Н. І., Шевчук А. Ю. Лінгвокультурні особливості англійських перекладів україномовних художніх творів (на прикладі оповідань українських авторів) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологічна”. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – № 59. – C. 66 – 69.
 14. Добжанська-Найт Н. І. Морфологічна інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)/ Н. І. Добжанська-Найт// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Випуск 25. – Одеса: «Гельветика», 2016. – С. 156 – 161.
 15. Добжанська-Найт Н. І. Семантична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2017. - № 3. – С. 355 – 362.
 16. Добжанська-Найт Н. І. Вплив мовної інтерференції перекладача на прозорість та зрозумілість перекладів (на прикладі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації: зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 43 – 47.
 17. Добжанська-Найт Н. І. Синтаксична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. - Вип. 12. - Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. - 300 с. - С. 48-52.
 18. Dobzhanska-Knight, Nataliia; Voitko, Khrystyna . Linguistic Manipulative Techniques in Advertising Slogans of Fast Food Restaurants // East European Journal of Psycholinguistics. Vol.4, #2, 2017. – Pp. 14-23.
 19. Добжанська-Найт Н.І., Луць С. Спеціалізований текст як об’єкт машинного перекладу (порівняльний аналіз)/ Н. І. Добжанська-Найт, С. Луць// Актуальні питання іноземної філології: науковий журнал. Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2017. - №7. – С. 50-58
 20. Dobzhanska-Knight, N. I. Translating Religious Poetry by a Non-native – A Translator’s Perspective (Based on the translation of the “Akathist Hymn to Our Lady in Holm Icon Glorified” from Ukrainian into English) // Research Trends in Modern Linguistics and Literature (2018). Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European University. Vol. 1. – Pp. 17 – 31.

Участь у конференціях:

 • - Языковые категории: границы и свойства. Международная научная конференция. Минск/ Беларусь, 22-23 марта 2004 г.
 • - Теоретические и практические вопросы германской филологии и обучения иностранным языкам. Международная научно-практическая конференция. Брест/ Беларусь, 28-29 апреля 2004 года.
 • - II Міжнародна наукова конференція «Семантика и прагматика языковых единиц в антропоцентрической парадигме» (Симферополь, Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, 22-23 вересня 2011 року).
 • - V Міжнародна наукова конференція “Іноземна філологія у ХХІ столітті”, 6-7 квітня 2012 року, м. Запоріжжя (Запорізький національний університет)
 • - Міжнародна наукова конференції «Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції», (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені лесі Українки, 20-21 вересня 2013 р.)

Різне:

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Володимир Берзонський. Занадто зайняті, щоб померти. Переклад з англійської Н. І. Добжанської // Волинські єпархіальні відомості. № 2 (75) 2011. – С. 6.
 2. Глен Ченсі. Зіткнувшись із вакуумом. Переклад з англійської Н.І.Добжанської // Волинські єпархіальні відомості. № 2 (99) 2013. – С. 6
 3. Natalia Dobzhanska. Legend of an Iron Tower and Other Fables. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska and Alan Knight. – Knightpublishingco, 2012. – 154 p. http://www.amazon.com/Legend-Iron-Tower-Other-Fables-ebook/dp/B009JUQ5OM
 4. Vasyl Karpiuk. Hand-in-Hand with a Turtle. Ivasyk, Jesus and Marichka. Two books in one. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 48 (24+24)p.
 5. Vasyl Karpiuk. The Puddle. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 16 p.
 6. Vasyl Karpiuk. A Dream. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 48 p.
 7. Тоні Палмер. Почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Переклад з англійської Н. І. Добжанської-Найт, А. П. Хом’як. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2016. – 24 с.
 8. В. І. Гребенюк. Акафіст Пресвятій Богородиці, у чудотворній Холмській іконі прославленій./ V. I. Hrebeniuk. Akathist Hymn to Our Lady in Holm Icon Glorified. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska-Knight. – Луцьк: Ініціал, 2017. – 72 p.
 9. Стівен Костофф. Що таке «само-»? (Переклад з англійської Наталії Добжанської-Найт)// Волинські єпархіальні відомості. № 4 (149). Квітень 2017. – С.8.
 10. Гелен Келлер. Оптимізм. Есе. Частина 3. Практика оптимізму. Переклад з англійської Н. І. Добжанської-Найт. // Осоння. Альманах Волинського осередку Спілки християнських письменників України. – Нововолинськ: Формат, 2018. – С. 111- 118.
 11. Лоренс Фарлі. Свято людей похилого віку. Переклад з англійської Н. І. Добжанської-Найт. // Волинські єпархіальні відомості. № 2 (159). Квітень 2018. – С.8.
 12. Гелен Келлер. Світ, у якому я живу. Роман. Переклад з англійської та примітки Н. Добжанської-Найт. // Київ: Всесвіт. № 5-6 (1073-1084). 2018. – С. 85 – 131.

ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Член Спілки християнських письменників України. Переможець літературних конкурсів. Літературні публікації (близько 20) у збірниках, часописах («Нова проза», «Позапростір», «Золота пектораль», та ін), а також окремими книгами:

 • 1. Наталія Добжанська. Хроніки пустелі. – Харків: Фоліо, 2007. – 125 с.
 • 2. Natalia Dobzhanska. Legend of an Iron Tower and Other Fables. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska and Alan Knight. – Knightpublishingco, 2012. – 154 p. http://www.amazon.com/Legend-Iron-Tower-Other-Fables-ebook/dp/B009JUQ5OM

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ:

Firstlink та Columbus School for Girls (Columbus, Ohio, USA) – 1998.