Галицька Олена Богуславівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Фото Галицька.jpg

Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук

Вчене звання, посада:

доцент, доцент кафедри німецької філології

Email:

halytska11@gmail.com, halytska@ukr.net

Наукові інтереси:

міжкультурна комунікація, дискурсознавство, лінгводидактика

Курси:

теорія прототипів, основи наукових досліджень, історія німецької мови, теоретичний курс другої іноземної мови (німецької)

Публікації:

понад 42

Вибрані публікації:

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

1. Halytska O. Prototypentheorie = Прототипна теорія : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / O. Halytska. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 196 с. – (Серія “Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки”). Гриф МОН України, лист №1/ІІ-3573 від 29.04.2010 р. 2. Familien-Heft : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд.: О. Б. Галицька, О. Й. Панкевич. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 160 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/5813 3. Halytska O. Deutsch als zweites Fach – Theoretische Grundlagen. Band I. Der sprachgeschichtliche Hintergrund des Deutschen : Ein Studienbuch für ukrainische Germanistik-Studierende = Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької). Ч. І. Історія мови / O. Halytska. – Luz’k : Vezha-Print, 2014. – 148 S.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Галицька О. Б. Теорія прототипів : метод. розроб. / О. Б. Галицька. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 56 с. 2. Основи наукових досліджень у вищій школі – впевнений старт! : метод. рек. / авт.-упоряд. О. Б. Галицька. – Луцьк : ФОП Оконська А. Ю., 2016. – 176 с. 3. Halytska O. Deutsche Sprachgeschichte = Історія німецької мови : метод. рек. і текст лекцій / O. Halytska. – Луцьк : ФОП Оконська А. Ю., 2017. – 136 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ:

1. Галицька О. Б. Термін дискурс у лінгвістичній парадигмі / О. Б. Галицька // Філологічні студії : наук. часоп. / голов. ред. В. С. Зубович. – Луцьк, 2002. – № 2. – С. 231–236. 2. Галицька О. Б. Застосування теорії фреймів до вивчення наукового дискурсу / О. Б. Галицька // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / відп. ред. М. Е. Білинський. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 127–131. 3. Галицька О. Б. Сучасний німецькомовний науковий дискурс: профіль суб’єкта / О. Б. Галицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. – 2008. – Вип. 6. – С. 305–310. 4. Галицька О. Б. Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі / О. Б. Галицька // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 110–119. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/1541 5. Галицька О. Б. До створення моделі стратегічного опрацювання наукового дискурсу / О. Б. Галицька // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 7 : Філологічні науки : Мовознавство. – С. 100–105. 6. Галицька О. Б. Рекурсивний та прокурсивний зв’язок у сучасному німецькомовному екодискурсі / О. Б. Галицька // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Л. Аркушин та ін.]. – Луцьк, 2011. – № 5 : Філологічні науки : Мовознавство, ч. 2. – С. 22–27. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/1539 7. Галицька О. Б. Таксономічний аспект дослідження дискурсу (огляд) / О. Б. Галицька // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія філологічна / Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог, 2012. – Вип. 23. – С. 42–45. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/1543 8. Halytska O. Vom praktischen Nutzen der Prototypentheorie für den Bereich der Syntax des Deutschen = Практичний погляд на синтаксис німецької мови через призму теорії прототипів / O. Halytska // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 23 : Філологічні науки : Мовознавство. – С. 25–29. 9. Галицька О. Б. Комунікативний вимір сучасного німецькомовного хендауту / О. Б. Галицька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк та ін.]. – Луцьк, 2013. – № 25 : Мовознавство. – С. 91–94. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/1540 10. Halytska O. Methodische Möglichkeiten des Einsatzes von Audiopodcast im DaF-Unterricht = Методичні можливості аудіоподкасту як підсилювача занять із німецької мови як іноземної / O. Halytska // Актуальні питання іноземної філології. – 2014. – № 1. – С. 55–58. 11. Галицька О. Б. Комунікативно-прагматичні особливості німецькомовного лаудативного дискурсу / О. Б. Галицька // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія філологічна : зб. наук. пр. / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог, 2015. – Вип. 54. – С. 157–159. 12. Галицька О. Б. Трансформація німецького деонімного простору (до “Теоретичного курсу другої іноземної мови (німецької)”) / О. Б. Галицька // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія філологічна : зб. наук. пр. / уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог, 2016. – Вип. 63. – С. 41–43.

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ:

Halytska, O. (2016). Der Einsatz der Arbeitsform “Aquarium” im DaF-Unterricht in der Ukraine. Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions, Vol. 5, # 10 (14), 48–53. http://ws-conference.com/docs/5-25.pdf (РІНЦ)

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ:

1. Halytska, O. (2002). Representing Background Knowledge. In Exploring EFL Challenges with TESOL Community : Confe¬rence papers of the VIIth TESOL National Ukraine Conference (p. 76). Khmelnytsky: Univer. 2. Галицька О. Б. Фрейми як засіб вербалізації наукового дискурсу в німецькомовних та англомовних текстах з лінгвостилістики / О. Б. Галицька // Прикладна лінгвістика у ХХІ ст.: лінгводидактичні та культурологічні стратегії : пр. міжнар. наук. конф. (Львів, 29 січн. – 1 лют. 2003 р.) / Ун-т “Львівський Ставропіґіон”. – Львів, 2003. – С. 22–23. 3. Halytska O. Linguostilistische Framerepräsentation im Diskurs / О. Halytska // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур : матеріали Третьої міжвуз. конф. молодих учених (Донецьк, 15–16 лют. 2005 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т / редкол.: В. Д. Каліущенко (відп. ред.) [та ін.]. – Донецьк, 2005. – С. 163–164. 4. Halytska, O. (2006). Scientific Frames and their Use in Scientific Discourse. In Creative Teaching in Creati¬ve Learning : Conference Abstracts of the III West Ukraine Regional Conferen¬ce of TESOL-Ukraine and II TE¬SOL-Ukraine Teacher Training Traveling Uni¬ver¬sity (pp. 50–52.). Lviv: Maru¬sych. 5. Halytska O. Die revidierte Version der Prototypentheorie / О. Halytska // Міжкультурна комунікація : мова – культура – особистість : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Острог, 22-23 квіт. 2010 р.). – Острог, 2010. – С. 65–70. 6. Галицька О. Б. Фреймові стратегії дискурсу : концептуальне осмислення / О. Б. Галицька // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали Третьої міжнар. наук. конф. / ред. І. С. Шевченко. – Харків, 2011. – С. 18–22.

СТАТТІ В ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ:

Halytska, O. (2016). Der Einsatz der Arbeitsform “Aquarium” im DaF-Unterricht in der Ukraine. Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions, Vol. 5, # 10 (14), 48–53. http://ws-conference.com/docs/5-25.pdf (РІНЦ)

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ:

“Vermächtnis” von T. H. Schewtschenko multilingualia / O. B. Halytska, Y. Adjabi (Hrsg.). – Luz’k : PRAT the “Volhynia regional printing-house”, 2014. – 37 S.

ВІДГУК НА АВТОРЕФЕРАТ:

Горлова Л. А. Функціонування прикметників на позначення характеристик етикету (“ввічливий”, “пристойний”) у німецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. А. Горлова; Міжнар. гум. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с.

Участь у конференціях:

Вітчизняні:

1. Міжнар. наук. конф. “Лінгвістика та лінгводидактика на зламі століть : питання теорії і практики” (Львів, 2004). 2. ІІІ Міжнар. наук. конф. “Пріоритети германського та романського мовознавства” (Луцьк–Світязь, 2009). 3. ІV Міжнар. наук. конф. “Пріоритети германського та романського мовознавства” (Луцьк–Світязь, 2010). 4. V Міжнар. наук. конф. “Пріоритети германського та романського мовознавства” (Луцьк–Світязь, 2011). 5. ІІІ Міжнар. наук. конф. “Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів” (Харків, 2011) 6. VІ Міжнар. наук. конф. “Пріоритети германського та романського мовознавства” (Луцьк, 2012). 7. VІ Міжнар. науково-практична конф. “Міжкультурна комунікація : мова – культура – особистість” (Острог, 2012). 8. ІІ Міжнар. наук. конф. “Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції” (Луцьк, 2013). 9. Всеукраїнська наук. конф. “Тарас Шевченко у контексті сучасної світової культури” (Луцьк, 2014). 10. ІX Міжнар. науково-практична. конф. “Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” (Острог, 2016). Загалом понад 36

Закордонні:

ІІІ International Scientific and Practical Conference. Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions. – Dubai, UAE, 2016.

Участь у семінарах підвищення кваліфікації:

1. “Wortschatzarbeit im Deutschunterricht; Der Bologna-Prozess in der Ukraine” (Луцьк, 2014) (Організатори: DAAD, OeAD; керівники: Carsten Grunwald, Michael Beck (ФРН), Tobias Vogel (Австрія)). 2. “Ziele, Konsequenzen, Funktionen und Techniken (Globales Beobachten, Beobachten anhand von globalen Leitfragen, gezieltes Beobachten) der Unterrichtsbeobachtung”, 23 акад. год. (Одеса, 2014) (Організатор: Гете-Інститут; керівник: Polina Frantsuzova (ФРН)). 3. “Applied Linguistics Today : Computer-Assisted Language Teaching and Learning” (Луцьк, 2015) (Організатор: кафедра прикладної лінгвістики). 4. “Digitale Medien und Web 2.0 im Deutschunterricht”, 24 акад. год. (Львів, 2015) (Організатор: Гете-Інститут; керівник: Antje Rüger (ФРН)). 5. “Aufgaben, Übungen und Interaktion: DLL-4”, 22 акад. год. (Київ, 2016) (Організатор: Гете-Інститут; керівник: Christiane Bolte-Costabiei (ФРН)). 6. Підвищення кваліфікації для викладачів (Кременець, 2016) (Організатори: DAAD, OeAD; керівник: Andreas Wenninger (Австрія)). 7. “Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній школі”, 54 год. (Луцьк, 2016). 8. “Deutschlernen im Blended-Learning-Format”, 23 акад. год. (Львів, 2016) (Організатор: Гете-Інститут; керівник: Evangelia Karagiannakis (ФРН)). 9. “Іvan Franko: Leben, Werk, Rezeption, Übersetzung und einiges mehr” (Львів, 2016) (Організатори: німецьке посольство (Київ), АУГ, DAAD, OeAD). Загалом понад 30

Різне:

ПОЄДНАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Лекторка Центру вивчення німецької мови (Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛЬНОТИ 2000–2008: Регіональний семінар з дискурсо¬знавст¬ва та тексто¬лінгвіс¬ти¬ки 2000–2004: Асоціація викладачів англійської мови в Україні (TESOL-Україна) з 2013: Всеукраїнська спілка викладачів перекладу (ВСВП) з 2016: Асоціація українських германістів (АУГ)

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

2 вересня – 18 вересня 2006 р., Bad Salzuflen, Deutschland 31 липня – 13 серпня 2016 р., Ґете-Інститут, Göttingen, Deutschland

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ / ГРАНТАХ

Вересень 2013 – спільний міжнародний проект університету м. Фехта (ФРН) та факультету іноземної філології СНУ ім. Лесі Українки (м. Луцьк, Україна) “Освітня галузь “Активна громадянська позиція у світлі міжкультурної комунікації” в рамках DAAD-програми «Підтримка демократії в Україні». 22 лютого 2016 – 29 липня 2016 р. – “Einheit 4: Aufgaben, Übungen, Interaktion” обсягом 114 год. (Організатор: Гете-Інститут, керівник: Christiane Bolte-Costabiei (ФРН)).