Вірна Жанна Петрівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
професор, доктор психологічних наук Вірна Жанна Петрівна

Біографічна довідка.

Вірна Жанна Петрівна народилась 1 червня 1967 року в м. Луцьку Волинської області. Закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (1988), аспірантуру Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (1996); докторантуру Волинського державного університету імені Українки (2003).

З 1989 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором спочатку у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки, а згодом у Волинському національному університеті імені Лесі Українки та Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, декан факультету психології з 2005 року.


Сферу наукових інтересів складають проблемні питання загальної психології, психології особистості, професійної психології та психології праці. Створена наукова школа дослідження життєвого і професійного шляху особистості працює над проблемами психологічних аспектів професіоналізму особистості та впровадження інтегрального підходу щодо формування професіоналізму фахівців різних спеціальностей. Презентація наукових доробків наукової школи відбувається на науково-практичних конференціях з проблем професійної психології, ініціатором та організатором яких є професор Жанна Петрівна Вірна та її наукові колеги.

Перелік навчально-методичних, наукових праць.

Підручники із грифом МОН України.

Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навчальних акладів / кол. авторів; за ред. І.Я. Коцана; худож.-оформлювач І.М. Безрукавий. – Харків : Фоліо, 2014. – 462с. (Розділ 4. С.182-224);1

Посібники із грифом МОН України.

Основи професійної орієнтації: навчальний посібник / Ж.П. Вірна. - Луцьк: Ред-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім.Л.Українки, 2003. - 156с.

Психологія особистісної події : навчальний посібник / Вірна Ж.П. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 146 с.

Ефективна професіоналізація: методологія та практика життєво-стильової концепції особистості. Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців : монографія : у 4 т. / В.Й. Бочелюк, І.В. Ващенко, Т.В. Ткач та ін. ; за ред. В.Й. Бочелюка. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Т. 3. – С. 159-176;

Публікації у фахових виданнях України.

Організація життя позитивної особистості: конструктивна прогностика та професійна успішність / Ж.П. Вірна. – Наука і освіта: наук.-практ. журн. Південноукр. нац. пед. ун ту ім. К. Д. Ушинського. – 2014. – № 9. – С. 65−71.

Social orientations of the future specialist of socionomic professions: axiological projecting dimensions / Zh. Virna. – Evropean humanities studies: State and Society. – 2015. – Issue 1. – P. 202-211.

Professional Deformations: Tendencies, Dynamics and Risks of Manifestation /Zhanna Virna // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. –Vol 28, No 2 (2015). – P. 123-136 ; режим доступу : http://journals.umcs.pl/j/article/view/2553/2923

Safety of personality in migration terms within the military conflict: organizational conditions of education and psychotherapy / Zhanna Virna / – American Journal of fundamental & experimental research. – 2016/1(1). – P. 94-103 ; режим доступу: http: //journal.ua-usa.org/current-number/12-1/19-zhanna-v-safety-of-personality-in-migration-terms-within-the-military-conflict-organizational-conditions-of-education-and-psychotherapy

Структурно-функціональна організація особистісного простору студентської молоді / Ж.П.Вірна, В.В. Коширець. – Психологічні перспективи. - Луцьк, 2014. – Випуск 23. – С. 39-54.

Професійний простір особистості: від ознак дисциплінарності до реальності суб’єктивного моделювання / Ж.П. Вірна. – Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Випуск 23. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2014. – С. 100-111.

Навчальні дисципліни.

Серед навчальних дисциплін, які викладає професор Вірна Ж. П. – "Історія психології", "Психологія особистісної безпеки", "Психологія безпеки".

Вірна Жанна Петрівна очолює Волинське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України»; спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки із спеціальностей 19.00.01 – загальна психологія; історія психології, також є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна; член експертної комісії МОН України з акредитації та ліцензування вищих навчальних закладів, є заступником головного редактора фахового психологічного часопису «Психологічні перспективи», а також членом редакційних рад наукових часописів «Психологія і суспільство», «Проблеми сучасної психології», «Психологія: реальність і перспективи»; керівником науково-дослідної лабораторії інтегративних досліджень особистості, є членом вченої та професорської рад Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Авторка 155 наукових праць.

Почесні звання.

Нагороджена нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2006), грамотою Міністерства освіти та науки України (2009), Грамотою Верховної ради України (2010), Золотим нагрудним знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки (2012), почесною відзнакою Святої Праведної Анни ІІ ступеня (2016).