Вільчковський Едуард Станіславович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Вільчковський.jpg

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури.

Біографія

Народився 19 січня 1935 р. у місті Нижній Тагіл Свердловської області. У 1956 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт».

Професійний досвід

У 1956-1961 рр. працював вчителем середньої школи № 3 та викладачем педучилища міста Переяслав-Хмельницького Київської області. У 1961-1964 рр. навчався в аспірантурі Харківського педагогічного інституту імені Григорія Сковороди. У 1964-1965 рр. – викладач Харківського педагогічного інституту імені Григорія Сковороди. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію. У 1965-1969 рр. працював директором навчально-методичного кабінету Міністерства освіти України; 1969-1974 рр. – старший науковий співробітник НДІ педагогіки України; 1974-1982 рр. – доцент кафедри педагогіки Центрального інституту підвищення кваліфікації вчителів України; 1982-1995 рр. – доцент, професор Київського педагогічного інституту імені Максима Горького; 1995-1999 рр. – завідувач лабораторії фізичного виховання інституту проблем виховання АПН України; 2000-2002 рр. – професор кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського інституту фізичної культури.

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за двома спеціальностями 13.00.01, 13.00.04 на тему: «Педагогические основы процесса формирования двигательной подготовленности детей 3-7 лет».

З 1992 року – професор, а з 1995 – член-кореспондент АПН України, з 1996 – дійсний член академії соціальних і педагогічних наук (Москва).

З 2006 року працює на посаді професора кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Із травня 2020 - професор кафедри теорії спорту та фізичної культури

Автор понад 450 наукових публікацій: кілька десятків підручників з теорії і методики фізичного виховання дітей (серед них – перші підручники українською для вишів у незалежній Україні): для вихователів, інструкторів з фізичного виховання, вчителів фізичної культури. Брав участь у розробці стратегічних державних документів: Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, стандартів освіти в галузі фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України, стандартів рухової підготовленості дітей та учнівської молоді в Україні, понад 15 програм з фізичного виховання дітей дошкільного віку в загальних і спеціальних дошкільних навчальних закладах, 8 програм з фізичної культури для початкової школи. Під керівництвом і консультуванням захистилося 12 аспірантів і 3 докторанти.

Коло наукових інтересів

Фізичне виховання дошкільнят, фізичне виховання школярів у різних країнах світу, туризм і анімація, рекреація.

Викладає навчальні дисципліни:

“Організація і управління спортивно-масовою роботою”.

Основні наукові праці:

 • Вільчковський Е.С. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку. Оптимізація фізичного виховання дитини у вітчизняній системі освіти. Монографія / Вільчковський Е.С. – Запоріжжя: ЗОІППО, 2010.– С.10-33.
 • Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (ХVI – початок ХХI століття): порівняльний аналіз [Текст] : монографія / Е. С. Вільчковський, Б. М. Шиян, А. В. Цьось, В. Р. Пасічник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 240 с.
 • Фізичне виховання школярів у різних країнах світу (історія та сучасність). Монографія / Е.С.Вільчковський, А.Е.Вільчковська, В.Р.Пасічник. – Петрков-Трибунальський: NWP. 2016. – 404 с.
 • Psychology and pedagogy of creative development of development of gifted person. Монографія / M.B. Yevtukh, E. S. Vilchkovsky, I.S. Voloshchuk, V. M. Rudyk. – Петрков-Трибунальський : NWP, 2018. – 361 с.
 • Е. Wilczkowski, W. Pasicznik, E. Małolepszy A. Wilczkowska Systemy wychowania fizycznego w edukacji szkolnej w wybranych krajach. Монографія. Петрков-Трибунальський: NWP 2019.- 292 c.
 • Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей 5-10 років у закладах освіти / Вільчковський Е., Денисенко Н. – Запоріжжя, 2007. – 228 с.
 • Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання у дошкільному закладів Пьотрков-Трибунальський / Вільчковський Едуард Станіславович. – Польща, 2007. – 292 с. (на польскій мові).
 • Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання у дошкільному закладі. Навчальний посібник. – Пьотрков-Трибунальський, 2007.– 270 с. (на польській мові).
 • Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних закладах. Навчально-методичний посібник / Вільчковський Е., Денисенко Н. – Тернопіль, 2008. – 128 с.
 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі". Навчально-методичний посібник / Вільчковський Е., Кононко О. та ін. – К.: Світоч, 2008.– 430 с.
 • Вільчковський Е. Інтеграція рухів і музики у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку. Методичний посібник / Вільчковський Е., Денисенко Н. – Запоріжжя, 2010. – 136 с.
 • Вільчковський Е. Застосування колового тренінгу на заняттях з фізичного виховання та спорту. Навчальний посібник / Вільчковський Е., Ходинов В. – Петрков-Трибунальський, 2012. – 189 с. (Мова польська).
 • Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дітей у дошкільному віці. Навчальний посібник / Вільчковський Е.С. – Петрков-Трибунальський, 2012. – 288 с. (Мова польська).
 • Вільчковський Е.С. Розділ «Зростаємо дужими« (144 с.). Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років. Мін. освіти і науки, молоді і спорту. Головне управління освіти і науки. 3-е вид. доопр. і доп. – К.: КПУ ім. Б.Гринченка, 2012, 492 с.
 • Вільчковський Е.С. Методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років. Дитина. Розділ «Зростаємо дужими». – К: КПУ ім. Б.Гринченка, 2012. – С.96-102.
 • Утренняя гимнастика для будущих чемпионов : учеб. пособ. : в 4 альбомах : пер. с укр. / Эдуард Станиславович Вильчковский, Наталья Викторовна Халикян; Музыка : Лариса Михайловна Райко. – Одесса : Бахва, 2014. – (Физическая культура для дошкольников). – На рус. яз. (Комплексы утренней гимнастики для детей 4-го года жизни).
 • Фізичне виховання дітей у дошкільному віці (мова польська) : [підручник для ВНЗ] / Вільчковський Едуард Станіславович. – Петрков-Трибунальський, 2015. – 288 с.
 • Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга». 2019. – 467 с.
 • Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навчальний посібник для студ. дошкільних факультетів вищ. навч. закладів / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок ; МОНУ. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2017. – 428 с.
 • Фізичне виховання дітей дошкільного віку / Е.С.Вільчковський, Т.Ю.Круцевич // Теорія і методика фізичного виховання. Том 2. Методика фізичного виховання різних груп населення / Круцевич Т.Ю. за редакц. – Київ : Олимпийская література, 2017. – 368 с. (1,2)
 • Основи здоров’я і фізична культура дітей молодшого шкільного віку : методичні рекомендації / Е. С. Вільчковський, А. Я. Вольчинський, В. Р. Пасічник, Я. А. Смаль. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки імені Лесі Українки, 2018. – 64 с.
 • Вільчковський Е.С. Становлення і розвиток системи фізичного виховання школярів у Польщі в період ХVI – початку ХХ століття / Е.С. Вільчковський, В.Р. Пасічник // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2014. - Вип. 118(1). – С. 54–58.
 • Фізичне виховання в школах Греції / Едуард Вільчковський, Володимир Пасічник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки, 2015. − № 3 (31). – С. 10–15.
 • Edward Wilczkowski, Władimir Pasicznik. Фізичне виховання учнів в європейських школах ||Status Praxis w praktyce nauczycielskiej. Praca zbiorowa. Płock. – 2015. – С.195–211. (Мова польська)
 • Edward Wilczkowski, Władimir Pasicznik. Зміст фізичного виховання дітей та молоді в школах України //Nauczyciel i szkoła № 1 (57). – 2015. – С. 187–201. (Мова польська)
 • Edward Wilczkowski, Władimir Pasicznik. Wychowanie fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących w Rosji // Nauczyciel i szkoła. № 1 (59) – 2016.- С.121-135. Співавт. (Мова польська)
 • Стан фізичного виховання на Волині в 1920–1930 рр. / Едуард Вільчковський, Анатолій Вольчинський, Сергій Козіброцький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − № 4(36). − С. 11-18.
 • Фізичне виховання у школах скандинавських країн / Е. С. Вільчковський, В.Р. Пасічник// Nauczyciel i Szkoła, 2017. – № 61. – С. 121-137.
 • The Causes and the Prevention of Traumatism in School Children in Physical Education and Sports Classes / Eduard Vilchkovski, Volodymyr Pasichnyk // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − № 1(37). – 118-123.
 • Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів японських шкіл / Едуард Станіславович Вільчковський, Володимир Романович Пасічник // Науковий часопис. Серія 15. Наукові проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ Вид. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017 – Вип. 3(84) – С. 21-26.
 • Olympic and Sports Movement in Poland (1918–1939) / Eduard Vilchkovski, Volodymyr Pasichnyk // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − № 3(39). – 128-132.
 • Vilchkovski, E., & Pasichnyk, V. (2018). Організація та зміст фізичного виховання в чеських школах. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (2(42), 5-12. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-02-05-12
 • Vilchkovsky, E. (2019). Особливості підвищення рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл США. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (2(46), 9-15. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-02-09-15
 • Vilchkovsky, E. (2019). Розвиток системи фізичного виховання загальноосвітніх шкіл Польщі (1918–1939 рр.). Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (3(47), 17-22. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-03-17-22

Контакт:

 • (0332) 242068