Волошин Володимир Ульянович

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
ВОЛОШИН ВОЛОДИМИР УЛЬЯНОВИЧ -
Voloshyn cr.jpg
кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Біографія

Народився 13 травня 1972 року в м. Луцьку.
У 1989 році закінчив Республіканську спеціалізовану школу-інтернат фізико-математичного профілю при Київському державну університеті.
У 1994 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Математика”.
З 1995 по 1998 р навчавався у аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки.
У 2004 році захистив дисертаційну роботу у Національному університеті «Львівська політехніка» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Дослідження деструкції кісткової тканини методами РЕМ-фотограмметрії і морфолого-фрактального аналізу”; спеціальність 05.24.02 – фотограмметрія і картографія ( Науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В.М.).
У 2011 році отримав атестат доцента кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Досвід роботи

Волинський державний університет імені Лесі Українки, молодший науковий співробітник, асистент, старший викладач, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Підвищення кваліфікації

 • Державний комітет України із земельних ресурсів ( 2011 р.)
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (2015 р.)
 • Люблінський науково-технологічний парк (2017 р.)
 • Університет Марії Склодовської-Кюрі (2017 р.)

Викладає дисципліни:

 • Математичні методи і моделі
 • Математична обробка геодезичних вимірів
 • Геоінформаційні системи
 • ГІС в кадастрових системах
 • ГІС у заповідній справі
 • Картографічне моделювання заповідних екосистем

Сфера наукових досліджень та інтересів

 • РЕМ-фотограмметрія
 • геоінформаційне картографування
 • математико-картографічне моделювання
 • інженерно-геодезичні вишукування
 • розроблення математичних основ географічних карт України

Перелік найвагоміших праць (за останні 5 років)

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Волошин В. Моделювання вертикальних деформацій ґрунтової греблі водосховища Хмельницької АЕС / В. Волошин , О. Мельник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – Вип. І (23). – С. 132–136.
 2. Король П.П. Математико-картографічне забезпечення моніторингових досліджень ерозійно-небезпечних земель із застосуванням анаморфованих зображень / П.П. Король, В.У. Волошин, О.В. Рудик // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2012. – Випуск 76. – С. 110–116.
 3. Волошин В. Математико-картографічне забезпечення моніторингових досліджень ерозійно небезпечних земель із застосуванням методу оцінювання пластики рельєфу //В. Волошин, П. Король, О. Рудик / Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2013. – Вип. І (25). – С.110-116.
 4. Король П.П. Математико-картографічне моделювання водної ерозії ґрунтів на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту// Король П. П., Волошин В. У., Фесюк О. В./ Вісник геодезії та картографії. – 2013. – № 6. – С. 35-42.
 5. Тревого І.С. Про точність визначення перевищень технологією GNSS // І.С. Тревого, І.М. Цюпак, В.У. Волошин, О.В. Рудик / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Географія. Землеустрій. Природокористування. –Вип. 3. –2014. –С. 96-98.
 6. Король П.П. Обґрунтування вибору оптимальних конічних проекцій для середньо - і дрібномасштабного картографування території України / П.П. Король, В.У. Волошин // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності» / Відп. за вип. А.А. Москалюк. – К.: ДНВП «Картографія», 2014. – Вип. 6. – С. 55-58.
 7. Сосса Р.І. Використання модифікованої псевдоконічної рівновеликої проекції Бонна з ефектом збільшувальної лінзи для картографування території України / Р.І. Сосса, П.П. Король, В.У. Волошин // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – №.1 – С. 23-30.
 8. Верешко О.В. Дослідження ефективності використання територій за допомогою перетворень метрики міського простору на прикладі території міста Луцька / О. В. Верешко, В.У. Волошин // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / К.,КНУБА,2015. – Вип. 57. – С. 87-92
 9. Король П. П. Використання модифікованої косої рівнопроміжної циліндричної проекції Ботлі для укладання навігаційних карт /П.П. Король, В.У. Волошин // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – №.5-6 – С. 43-48.
 10. Тревого І. Нові результати і перспективи досліджень на яворівському науковому геодезичному полігоні // І. Тревого, І. Цюпак, Б. Паляниця, В. Волошин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2016. – Вип. І (31). – С. 41–46.
 11. Король П. Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України / П.П. Король, В.У. Волошин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2016. – Вип. І (31). – С. 127–130.
 12. Боярин М.В. Вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери ландшафтів Волинської області / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук, В. У. Волошин // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія" Екологія". – 2016. – Вип. 15. –С. 58–66.

Навчальні і навчально-методичні посібники:

 1. Волошин В. У. Геоінформаційне тематичне картографування засобами ГІС MapInfo Professional / В.У. Волошин, П.П. Король // Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 280с. (лист Мінмолодьспорту України № 1/11-5594 від 18.03.2013 р.)
 2. Волошин В.У. Лабораторний практикум з геоінформаційного тематичного картографування засобами ГІС MapInfo Professional / Навчально-методичне видання // В.У. Волошин, П.П. Король. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 148 с.

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія