Біскуб Ірина Павлівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Biskub.jpg

Науковий ступінь

доктор філологічних наук (2011 р.) – спеціальність: германські мови

Вчене звання, посада

професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики

Email

ibiskub@ukr.net, ibiskub@eenu.edu.ua

Наукові інтереси

когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, прикладна та корпусна лінгвістика, дискурс аналіз, комунікація людини і комп’ютера, філософія мови.

Курси

Основи прикладної лінгвістики, прикладна та корпусна лінгвістика, філософія мови, комунікація людини й комп’ютера ,основи дискурс аналізу. Публікації: автор 60 наукових публікацій.

Вибрані праці

Монографії

1. Біскуб І.П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини й комп’ютера : монографія / Ірина Павлівна Біскуб. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 388 с. 2. Biskub I. Applied and Computational Linguistics. Підручник (англ. мовою). – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 304 с. 3. Пуффальт Дональд Едвін «Ukraine and its Culture» : навч. посіб. Т. 1/ Дональд Едвін Пуффальт .За ред. д-ра філол. наук, проф. І.П. Біскуб, канд філол.наук, доц. О.О. Рогач. 4. Verbum Domini: збірник наукових праць/ за ред. І. П. Біскуб.- Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2015.-120 с.

Статті та тези доповідей у вітчизняних та зарубіжних виданнях

1. Types of Gathering Lexical Evidence in Modern Linguistic Research // Програма і резюме доповідей Наукової конференції «Мови, культури і переклад у добуглобалізацї. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 20-21 вересея 2005 р. 2. Biskub I. Challenges for Computational Lexicography in Ukraine // New Insights into Semantics and Lexicography. – 29-30 September 2005 – Lublin. - http://klio.umcs.lublin.pl/~linguist/nisl.html 3. Iryna Biskub. Krysys na Ukrainie. Szanse I możliwości jego przzwyciężenia // Матеріали I Загальнопольського конгресу європеїстів «I Nationwide Congress for European Studies», 18-20 вересня 2014 року. – Warszawa. Program. – 22, 40. 4. Комунікативна влада як інноваційний прийом публічного мовлення / І.П. Біскуб // Матеріали VIII Науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення», 27 листопада. – Луцьк, 2014. – С. 154-155. 5. Біскуб І. П. "VERBUM DOMINI" - перший україно-польський проект із дослідження релігійного дискурсу / І. П. Біскуб. // Sprawozdania: roczniki humanistyczne. – 2015. – С. 343–350. 6. Біскуб І. П. Лінгвістична категоризація: від Аристотеля до IMAL (Isolating-Monocategorial-Assosiational Language) / І. П. Біскуб // Studia Philologia (Філологічні студії): зб.наук.праць / І. П. Біскуб. – Київ: Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 11-18. 7. Біскуб І. П. Diagnostical Categorization in Sofrware Discourse / І. П. Біскуб // Актуальні питання іноземної філології [рекол.: І. П. Біскуб (гол. м. .) та м..]. / І. П. Біскуб. – Луцьк: Східноєвроп. м. . Ун-т м.. Лесі Українки, 2014. - №1.– С. 29–33. 8. Біскуб І. П. Електронна петиція як новий тип медійного дискурсу (досвід критичного дискурс-аналізу) / І. П. Біскуб. // Науковий Вісник СНУ ім. Лесі Українки. – 2016. – №6. – С. 77–85. 9. Biskub I. Modeling Natural Language Communication in Chat Robots // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies, 28-30 September 2006. – Institute of Computer Science and Information Technologies. – Lviv. – 2006. – P. 13-19 10. Linguistic Categorization in Natural Language Processing Systems // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies. – September 27th-29th, Lviv, Ukraine. – 2007. – P. 310-315

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

• Iryna Biscub «Discourse Analysis: Where Cognition Meets Communication». World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Cognitive and Language Science Vol: 3, №:9, 2016. Режим доступу : http://www.waset.org/abstracts/55195\ (International Science Index). Участь у конференціях: Конференції:

1-7. Щорічна участь у наукових конференціях професорсько-викладацького складу кафедри прикладної лінгвістики ВДУ ім. Лесі Українки, ВНУ ім. Лесі Українки, СНУ ім. Лесі Українки. (Луцьк, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 рр.).

8. Методи автоматичної обробки тексту. // доповідь на пленарному засіданні науково практичного семінару „Актуальні питання прикладної лінгвістики”. – Луцьк. 2004 р.

9. Особливості викладання курсу „Комп’ютерна лінгвістика” для студентів гуманітарних спеціальностей. // Доповідь на науковій конференції професорсько-викладацького складу факультету романо-германської філології // Програма Днів науки ВДУ ім. Лесі Українки. – 18-22 квітня 2005 р.

10. Гуманітарна освіта в Україні і концепції комп’ютерної лінгвістики. // VI Всеукраїнська науково-практична конференція „Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: Проблеми і перспективи”. – Київ. 2005 р.

11. Оптимізація функціонування мови в інтерактивних комп’ютерних системах. // Програма Днів науки ВДУ імені Лесі Українки, 10-14 квітня 2006 р.. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ “Вежа” – 2006. – С. 86

12. Лінгвістична параметризація текстів для тренування користувачів у системі автоматичного розпізнавання англійського мовлення Dragon Naturally Speaking. // Перша Всеукраїнська конференція з прикладної (комп’ютерної) лінгвістики. – Київ: Інститут мовознавства НАН України, Національний лінгвістичний університет. – 27-28 квітня 2006 р.

13. Лінгвістична категоризація і кодування знань при моделюванні мовленнєвого спілкування людини і комп’ютера // Програма Всеукраїнської наукової конференції за участю молодих учених «Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність». – 11 квітня 2007 р. – Київ. – 2007. – С. 21

14. Modeling Natural Language Communication in Chat Robots // International Conference on Computer Science and Information Technologies, 28-30 September 2006. – Institute of Computer Science and Information Technologies. – Lviv. – 2006.

15.Linguistic Categorization in Natural Language Processing Systems // International Conference on Computer Science and Information Technologies. – September 27th-29th, Lviv, Ukraine. – 2007.

16.Функціональні і структурні особливості англомовного дискурсу програмного забезпечення. // Програма Всеукраїнської наукової конференції за участю молодих учених «Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри». – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології – 9 квітня 2008 р

17. Англомовний дискурс програмного забезпечення як особливий вид комунікації користувача і комп’ютерної системи. // Проблемы прикладной лингвистики. – Одесса: Одеський національний університет імені Мечникова, 29-30 квітня 2008 р.

18. Лінгвістичні аспекти моделювання знань у англомовному дискурсі програмного забезпечення. // «Пріоритети германського і романського мовознавства.» – Луцьк – Світязь, 6-8- червня 2008 р.

19. Комунікативна стратегія як методика генерування дискурсу програмного забезпечення // Програма Міжнародної наукової конференції «Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі». – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології. – 22 жовтня 2008 р.

20. Порівняльна характеристика лінгвістично-комунікатиного потенціалу у дискурсі текстових редакторів Microsoft Word 2003 і Microsoft Word 2007. // Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психолінгвістики». – Переяслав-хмельницький: МОН України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Інститут психології ім.. Г.С. Костюка АПН України, Інститут мовознавства Російської Академії Наук, Російський державний педагогічний університет ім.. О.І. Герцена, Асоціація Психолінгвістів України. – 17-18 жовтня 2008 р. – С. 9

21. Лінгвістичні аспекти стратегічного моделювання у англомовному дискурсі програмного забезпечення. // Програма Всеукраїнської конференції пам’яті В.В. Акуленка. – Київ: НАН України. Центр наук. досліджень і викладання іноземних мов. – 30 вересня 2008 р.

22. Концептуальні метафори у мові програмного забезпечення. // Програма І Міжнародної конференції «Сучасні дослідження з іноземної філології». – Ужгород, Ужну. – 23-25 жовтня 2008.

23. Комп’ютерне моделювання мови і когнітивна лінгвістика // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та американські студії. Київ, НАУ. – 22-24 квітня 2009 р. 2009.

24. Мовні засоби вираження мультимодальності в англомовному дискурсі програмного забезпечення // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології та американські студії. Київ. 21-22 квітня 2010 р.

25. Моделювання емоцій у програмах автоматичного розпізнавання мовлення // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової / КНЛУ, Київ, 27 вересня 2012 р

26. Біскуб І.П., Палійчук А.Л. Центр масової комунікації (Спічрайтинг. Інтернет-комунікація. Переклад). / І.П. Біскуб, А.Л. Палійчук // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна структура університету як основа розвитку освіти та науки" (4-5 жовтня 2013 р.). - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т м. Лесі Українки, 2013.

27. Кореляція концептотворення та категоризацій: лінгвокогнітивний підхід. // Фестиваль науки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 14-17 травня 2013 р.)

28. Учасник семінару з питань трансферу технологій в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки», СНУ імені Лесі Українки, 4 жовтня 2013 р., м. Луцьк.

29. «Прикладна лінгвістика» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки». // Міжнародний науковий круглий стіл «Оптимізація використання мови» до 20-ти річчя спеціальності «Прикладна лінгвістика» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

30. Біскуб І.П., Левчук А.Л. Когнітивна категоризація та проблема репрезентації знань // «Мова та література у полікультурному просторі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С.30-33.

31. Провела майстер-клас на тему «Лінгвокібернетика: лінгвістичні аспекти комунікації людини й комп’ютера». Міжнародний науковий семінар «Лінгвіст-програміст» з теми «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: сучасні технології опрацювання мовної інформації», Донецьк, 13-14 березня, 2014 р

32. Актуальні проблеми романо-германської філології та перекладу // VIII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології та перекладу», м. Чернівці, 25-26 квітня, 2014 р.

33. Пріорітети германского і романського мовознавства // VIII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства». – Луцьк-Світязь, 13-15 червня 2014 р.

34. Teaching Language and Teaching Linguistics. //12-та щорічна Міжнародна конференція «Sustainable Development. Culture. Education», 26–28 травня 2014, Хелм, Польща (Chełm, Poland).

35. Krysys na Ukrainie. Szanse I możliwości jego przzwyciężenia // I Загальнопольський конгрес європеїстів «I Nationwide Congress for European Studies», 18-20 вересня 2014 року.

36. Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади. Семінар «Запровадження сучасних методів навчання дорослих у системі підвищення кваліфікації». Луцьк. 15-16.09.2015.

38. Прикладна лінгвістика і методика навчання іноземної мови: основні вектори взаємодії. // Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки І Науково-практичний семінар “Applied Linguistics Today: Computer-Assisted Language teaching and Learning” Луцьк. 20.11.2015 р.

37. Вступне слово // "VERBUM DOMINI" - перший україно-польський проект із дослідження релігійного дискурсу –Луцьк. 2015 р.

39. Мова експертних систем: штучна чи природна? ІХ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства». – Луцьк-Світязь, 13-15 червня 2015 р.

40. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (українське фулбрайтівське коло). Семінар з питань гендеру. 31.03.2015 (слухач).

41. Testing Assessment: Embracing the Inevitable Creative and Effective Language Learning // ВІППО Луцьк. 25.03.2016.( слухач).

42. Втупне слово. // Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ІІ Науково-практичний семінар “Applied Linguistics Today: Computer-Assisted Language teaching and Learning”. Луцьк. 19.05.2016 р.

43. Переклад музичних документальних фільмів як прикладна лінгвістична проблема // Молода наука. Фестиваль науки інституту іноземної філології. (17-20 травня 2016 року).

44. Електронна петиція як новий тип медійного дискурсу (досвід критичного дискурс-аналізу // Х Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства». – Луцьк-Світязь, 13-15 червня 2016 р.

45. Discourse Analysis: Where Cognition Meets Communication // ICPHV 2016: 18th International Conference on Philosophy and Human Values. – Zurich, Switzerland, September 15-16, 2016.

46. Науково- методичний семінар « Дослідно-експериментальна діяльність як шлях до гармонізації навчання та творчого пошуку і науково-методичний супровід її реалізації».- Комунальний заклад « Луцька ЗОШ № 23 Луцької міської ради», « Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської області», 23 вересня 2016 р.

47. European Standards in the Ukrainian System of Education. // – Eastern Europe Initiatives Congress. - Lublin, 29 September – 1 October 2016.

48. Rachmaninoff – A Music Documentary film by Tony Palmer //,- III Festival Muz Slowianskich, - 16. 09. 2016 р. – 02.10. 2016 р.

49. Culture and traditions of the Polissya region ( Kresow Wschodnich) in the English speaking world view // - Kresy- zaginiony swiat. Wielokulturowosc na pograniczu narodow i religii. - Lublin, Palac Malachowskich Sala Balowa, - 14. 10. 2016 – 15 .10.2016. (Креси втрачене минуле).

50. Комп’ютерні програми у викладанні іноземної мови. // Всеукраїнський науково- практичний круглий стіл. «Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній школі» 20-23 жовтня 2016 року. СНУ ім. Лесі Українки.

Різне

• З жовтня 2013 р. по теперішній час працює на посаді професора кафедри англістики Інституту неофілології Вищої професійної школи м. Хелм (р-ка. Польща). • Член Науково-методичної комісії 4 з гуманітарних наук та богослов’я МОН України. (035 філологія) • У співпраці з Волинською обласною філармонією керувала перекладом музичних документальних фільмів британського режисера Тоні Палмера « Bird on a Wire» , «Rachmaninoff» «Space movie . • Читає курси лекцій із публічного мовлення слухачам курсів підвищення кваліфікації держслужбовців у Обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. • Викладає навчальний курс із використання комп’ютерних програм під час викладання англійської мови у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. • Учасник міжнародної освітньої та наукової організації Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC).

Член редколегії вітчизняних видань:

«Актуальні питання іноземної філології» - Головний редактор; «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» - Член редакційної колегії. Член редколегії зарубіжних видань: Language – Culture – Politics. International Journal – Miedzynarodowa Rada Naukowa. Instytut Neofilologii Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Chelmie.

Керівництво захищеними дисертаційними роботами

Смаль Оксана Віталіївна « Лінгвокогнітивні особливості моделювання знань у сучасному англомовному лекційному дискурсі ». Спеціальність 10.0.2.04 – германські мови Юшак Вікторія Миколаївна «Структурно – функціональні та когнітивні аспекти словотворення сучасного англомовного софтоніму» Спеціальність 10.02.04 – германські мови.