Бондар Тетяна Георгіївна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Бондар.jpg

Науковий ступінь:

к.ф.н. – спеціальність: загальне мовознавство

Вчене звання, посада:

доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики.

Email:

tg_svitsa@yahoo.com

Наукові інтереси:

когнітивна лінгвістика, психолінгвістика.

Курси:

моделювання перекладу природних мов, стилістика, основна іноземна мова (англ.)

Публікації:

автор більш ніж 25 наукових публікацій та 3-х навчально-методичних робіт.

Вибрані праці:

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

1. Бондар Т. Г. Функціонально-семантичні особливості синонімічних рядів з компонентом дорога / Т. Г. Бондар // Слов’янський збірник : Збірник наукових праць. ― Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. ― Вип. ХІI. ― С. 208―216. 2. Бондар Т. Г. Специфіка концепту «дорога» в англійських, українських та російських пареміях / Т. Г. Бондар // Нова філологія. Збірник наукових праць. ― Запоріжжя : ЗНУ, 2007. ― № 28. ― С. 92―97. 3. Бондар Т. Г. Базова ситуація «переміщення в просторі» в ідіомах із компонентом дорога / шлях / путь (на матеріалі української та російської мов) / Т. Г. Бондар // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць. ― Харків : ХНПУ, 2007. ― Вип. 22. ― С. 3―9. 4. Бондар Т. Г. Українські, російські та англійські сталі вирази з компонентами дорога, шлях, путь, road та way : зіставний аналіз / Т. Г. Бондар // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. ― Сімферополь : КНЦНАН МОНУ, ТНЦ, КРИППО, 2007. ― №110, т. 1. ― С. 52―54. 5. Бондар Т. Г. Семантичні особливості мікрополя «Road» в англійській мові / Т. Г. Бондар // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки : Мовознавство. ― Луцьк : ВНУ, 2010. ― № 8. ― С. 149―154. 6. Бондар Т. Г. Лексичні вербалізатори концепту «Weg» у німецькій мові / Т. Г. Бондар // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. ― Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. ― Вип. 95 (1). ― С. 146―150. 7. Бондар Т. Г. Дослідження семантики синонімів шляхом асоціативного експерименту (на матеріалі української та англійської мов) / Т. Г. Бондар // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. ― Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. ― Вип. 104 (1). ― С. 356―362. 8. Бондар Т. Г. Структура асоціативних полів ‘Road’, ‘Way’, ‘Weg’ та ‘Bahn’ у зіставному аспекті / Т. Г. Бондар // Нова філологія. Збірник наукових праць. ― Запоріжжя : ЗНУ, 2013. ― № 56. ― С. 9―14. 9. Бондар Т. Г. Специфіка синонімічних пар дорога – шлях, дорога – путь, Weg – Bahn / Т. Г. Бондар // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. ― Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. ― Вип. 690-691 : Германська філологія. ― С. 67―71. 10. Бондар Т. Г. Бінарність базових вербалізаторів концепту ДОРОГА / ROAD / WEG в українській, російській, англійській та німецькій мовах / Т. Г. Бондар // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки : Мовознавство. ― Луцьк : СНУ, 2014. ― Вип. 5 (282). — С. 143―147. 11. Бондар Т. Г. Словотвірний потенціал коренів way-, road-, weg-, bahn- в композитах англійської та німецької мов / Т. Г. Бондар // Нова філологія. Збірник наукових праць. ― Запоріжжя : ЗНУ, 2014. ― № 61. ― С. 105―110. 12. Бондар Т. Г. Зіставний аналіз пареміологічних одиниць з опорними компонентами дорога, шлях, путь, road, way, Weg, Bahn / Т. Г. Бондар // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. ― Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. ― Вип. 51. ― С. 166―169. 13. Бондар Т. Г. Переклад національно-специфічної лексики на позначення культурних реалій (на матеріалі перекладу Ф. Лайвсей повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся») / Т. Г. Бондар, А. Ю. Шевчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. ― Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. ― Вип. 55. ― С. 29―31. 14. Бондар Т. Г. Безеквівалентна лексика: труднощі перекладу / Т. Г. Бондар // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. – № 3. – С. 17–23. 15. Бондар Т. Г. Загадки як джерело концептуальних ознак досліджуваного концепту (на матеріалі текстів загадок про дорогу) / Т. Г. Бондар // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2016. – № 4. – С. 22–26.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ:

1. Бондар Т. Г. Стереотип дороги в українських та російських загадках / М. В. Жуйкова, Т. Г. Бондар // Актуальні проблеми менталінгвістики : Науковий збірник. Ч. I. ― Черкаси : Видавничий відділ ЧДУ, 2001. ― С. 162―167. 2. Бондар Т. Г. Концепт «дорога» в английских, украинских и русских паремиях (контрастивный анализ) / Т. Г. Бондар // Материалы ХХХVI Международной филологической конференции 12―17 марта 2007 г. : Фразеология в тексте и словаре / под ред. проф. В. М. Мокиенко. ― Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 2007. ― Вып. 19. ― С. 6―10. 3. Бондар Т. Г. Природні мови та національна специфіка лінгвокультурних концептів / Т. Г. Бондар // Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 14 квітня 2016 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 60–63.

СТАТТІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ:

Бондар Т. Г. Лингвокультурные особенности концепта «дорога» / «Bahn» по данным ассоциативных экспериментов / Т. Г. Бондар // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия : Филологические науки. ― Волгоград : ВГСПУ «Перемена», 2013. ― № 4 (79) ― С. 45―48.

Участь у конференціях:

1. Міжнародна наукова конференція «Традиції Харківської філологічної школи. До 100-річчя від дня народження М. Наконечного» (Харків, 2000); 2. II Міжнародна конференція «Актуальні проблеми металінгвістики» (Черкаси, 2001); 3. ІХ Міжнародна наукова Кирило-Мефодіївська конференція «Славістика й палеославістика в контексті сучасності» (Одеса, 2006); 4. Міжнародна наукова конференція «Етнокультурні цінності та сучасна філологія» (Рівне, 2006); 5. XXXVI Міжнародна філологічна конференція професорсько-викладацького складу Санкт-Петербурзького університету (Санкт-Петербург, 2007); 6. I Міжнародна науково-практична конференція «Новітні обрії розвитку германської та романської філології» (Запоріжжя, 2007); 7. XI Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання семантики» (Ялта, 2007); 8. XII Міжнародна конференція «Текст та його одиниці в аспекті різних лінгвістичних парадигм» (Харків, 2007); 9. I Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Іноземна філологія у XXI столітті» (Запоріжжя, 2008); 10. Міжнародна науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасної прикладної лінгвістики» (Луцьк, 2009); 11. ІV, V та VІІІ Міжнародні наукові конференції «Пріоритети германського і романського мовознавства» (Світязь, 2010; 2011; 2014). 12. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка» (Одеса, 2010); 13. Міжнародна наукова конференція «Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов» (Рівне − Оломоуц, 2011); 14. V та VІ Міжнародні науково-практичні конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2011; 2012); 15. Міжнародна наукова-практична конференція TESOL-Ukraine «English in Globalized World» (Кам’янець-Подільський, 2012); 16. VI Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у XXI столітті» (Запоріжжя, 2013); 17. VIІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу» (Чернівці, 2014); 18. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2015); 19. Міжвузівська науково-практична конференція «Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови» (Луцький технічний національний університет, 2016);

Участь у семінарах:

1. Українське Фулбрайтівське коло. Семінар з питань гендеру (Луцьк, 2015); 2. Вебінар «Літні мовні табори – Using Projects with Young Learners», Cambridge University Press, Україна, 2015; 3. Семінар «Testing and Assessment: Embracing the Inevitable. Creative and Effective Language Learning» (Луцьк, 2016); 4. І–ІІ науково-практичні семінари «Applied Linguistics Today: Computer-Assisted Language Teaching and Learning» (Луцьк, 2015, 2016).

Загалом – 30 міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Різне:

Член Вченої ради факультету іноземної філології.

Переклад фільму британського режисера Тоні Палмера «Space Movie».