Андрійчук Ольга Ярославівна

Матеріал з wiki.eenu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Андрійчук Ольга Ярославівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Професор кафедри здоров'я людини та фізичної терапії, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор.

Біографія

Закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа» (1998 р.). Захистила у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова дисертацію «Виховання гуманності у студентів медичного коледжу у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2004 р.). У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління навчальним закладом. У 2014 році присуджено науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання та спорту із спеціальності фізична реабілітація (24.00.03) на підставі прилюдного захисту дисертації «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на гонартроз» у Львівському державному університеті фізичної культури. У 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри здоров'я людини та фізичної терапії.

Професійний досвід

Працювала лікарем Луцької міської клінічної лікарні, Луцької міської поліклініки №3 (1999-2004 рр.). Обіймала посади асистента кафедри фізичної реабілітації Волинського державного університету імені Лесі Українки (2004–2005 рр.); викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри Волинського інституту імені В. Липинського МАУП (2005-2013 рр.). З 2014 року працює на факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 2015 року – професор кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації. З 2019 року - завідувач кафедри здоров'я людини та фізичної терапії. Досліджує рухову активність та якість життя людей різного віку, професійної діяльності. О. Я. Андрійчук є членом спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури та автором понад 120 наукових праць, 2 патентів.

Викладає навчальні курси:

«Основи практичної діяльності у фізичній терапії», «Загальна патологія», «Преформовані фізичні чинники», «Фармакологія у фізичній терапії».

Основні наукові праці:

 • Андрійчук О. Я. Гуманістична освіта молоді: історично-дидактичний аспект : монографія / О. Я. Андрійчук. - Луцьк: Видавництво «Волинська обласні друкарня», 2002.- 148 с.
 • Андрійчук О. Я. Фізична реабілітація хворих на гонартроз: монографія / Ольга Ярославівна Андрійчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 344 с.
 • Андрійчук О. Я. Основні положення концепції фізичної реабілітації хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання / О. Я. Андрійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 15. - C. 24-29.
 • Андрійчук О. Я. Вплив місця народження та гендерної приналежності на компоненти здоров'я в якості життя студентів / О. Я. Андрійчук, О. З. Касарда // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. - № 2. – С.3-10.
 • Андрійчук О. Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я студентів залежно від їхніх навчальних досягнень / О. Андрійчук, А. Шевчук, О. Самчук, А. Хомич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − № 3 (31). − С.96-104 .
 • Андрійчук О. Я. Cучасний погляд на особливості застосування фізичної реабілітації та елементів комплексної терапії у осіб із ожирінням / О. Я. Андрійчук // Молодіжний наук. вісник Східноєвроп. ун-ту ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Вип. 19. – С.112-116.
 • Андрійчук О. Я. Новітня технологія збереження здоровʼя та формування здорового способу життя «Аlfa gravity» / О. Я. Андрійчук, Н. Б. Грейда, О. О. Якобсон //Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. ‒ Київ, 2016. ‒ Вип. 1. ‒ С. 266-269.
 • Andrijchuk Olga. General lifestyle characteristics of students who practice sports / Andrijchuk Olga // Journal of Physical Education and Sport/ - 2016. - VOL 16.- ISSUE 2. - pp. 699 – 702.
 • Andrijchuk Olga / General Characteristics of Lifestyle of Ukrainian Students Who Go in for Sports / Andrijchuk Olga //4th. World Congress on Sport and Health Sciences – Fuulpapers E-Book. – 2016. – pp. 1-5.
 • Андрійчук О. Я. Підвищення професійної майстерності (ППМ) як факультативна дисципліна при підготовці бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» / О.Я. Андрійчук //Проблеми здоров’я людини та фізичної реабілітації : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016.- С. 12-14.
 • Andrijchuk Olga. General lifestyle characteristics of students who practice sports / Andrijchuk Olga // Journal of Physical Education and Sport/ - 2016. - VOL 16.- ISSUE 2. - pp. 699 – 702. (Scopus).
 • Andreichuk O. Physical and Mental Health Components Condition in The Life Quality of Students Who Regularly Practice Kickboxing and Yoga / Tsos A, Hylchuk Y, Andreichuk O, Pantik V, Tsymbaliuk S, Phys Activ Rev. - 2017, - № 5. – Рр. 37-43.
 • Tsos A, Hylchuk Y, Andreichuk O, Pantik V, Tsymbaliuk S Physical and Mental Health Components Condition in The Life Quality of Students Who Regularly Practice Kickboxing and Yoga // Phys Activ Rev 2017, 5: 37-43 (WoS, Scopus).
 • Андрійчук О. Я. Комплексна фізична реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (огляд літератури) / О. Я. Андрійчук //Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. – 2018. - № 9 (103). – С. 11-16.
 • Ortenburger D., Wąsik J., Tsos A., Bielikowa N., Andrijchuk O., Indykа S. Forms of expressing anger in hospitalised Ukrainian post-deployed service members//Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2018; 25(1): 172–175.(база Scopus).
 • Андрійчук О. Основні положення концепції застосування масажу у відновному лікуванні больового синдрому поперекового відділу в жінок, які страждають на ожиріння / О. Андрійчук // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. – Вип.30. – С. 98-104.
 • Андрійчук О. Я. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення : кол. моногр. / наук. ред. й упорядник проф. А. В. Цьось. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 312 с. (38 авт.).
 • Терапевтичні вправи у практичній діяльності фізичного терапевта. Теоретичні основи: методичні рекомендації / Н. Б. Грейда, О. Я. Андрійчук. – Луцьк, 2018. – 62 с.
 • Гігієна і санітарія в галузі: методичні рекомендації / Н. Б. Грейда, О. Я. Андрійчук. – Луцьк, 2018. – 55 с.
 • Загальна гігієна та екологія: методичні рекомендації / Н. Б. Грейда, О. Я. Андрійчук. – Луцьк, 2018. – 43 с.
 • Андрійчук О. Я. Оцінка болю та якості життя в практичній діяльності фізичного терапевта / О. Андрійчук, Н. Грейда, Т. Масікова / Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – №2 (46). – С. 55-60.
 • Андрійчук О. Я. Фізична терапія дітей при гострій пневмонії / Н. Грейда, О. Андрійчук, В. Лавринюк / Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - Випуск 31. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – С. 36-40.
 • Андрійчук О. Я. Преформовані фізичні чинники в практичній діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІV наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13 лютого 2019 р.) / ред. В. В. Чижик. – Луцьк: ЛІРоЛ 2019. – 12-13 с.
 • Грейда Н. Андрійчук О. Застосування сучасних методик фізичної терапії // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матер.V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 23-24 травня 2019 р.)/ упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. – Луцьк: Вежа-друк, 2019. - С. 190-192.